" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
1
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานการอบรมตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน/วัด/สถานศึกษา
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายให้ความรู้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ กลุ่มเป้าหมายคือ กรรมการชุมชน อสม. ตัวแทนประชาชน เข้าร่วมอบรมและเป็นเครือข่ายในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12