" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
มอบหมายให้ นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อเสริมสร้างพัฒนาวิสัยทัศน์ในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนแทนชุมชนกลุ่มสตรีจากพื้นที่เขต 3 และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดท่าวังหิน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize