" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

พร้อมด้วย นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมร่วมกับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS) เพื่อติดตาม เตรียมความพร้อม การป้องกัน และแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Pr.กิตติยา/ข่าว.ภูวรรณ
ภาพ.ชาญชัย/กราฟิก.สยามกมล
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล