" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2564
เดือน ชาย หญิง รวมประชากร จำนวนบ้าน จำนวนครัวเรือน
มกราคม 35,091 40,475 75,566 32,146 18,530
กุมภาพันธ์ 35,074 40,345 75,416 32,158 18,529
มีนาคม  35,002  40,248 75,250  32,165  18,528
เมษายน  34,958 40,175 75,133 32,178 18,529
พฤษภาคม  34,920 40,136 75,056 32,178 18,529
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
ตุลาคม          
พฤศจิกายน          
ธันวาคม