" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวพิศทยา  ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

045-246069
061-0253555

นายอาทิตย์  คูณผล
รองนายกเทศมนตรี 
045-242052
061-0268855

นายธรธรรม์ ชินโกมุท
 รองนายกเทศมนตรี
045-246066
081-6602238

นายประสพ สารสมัคร
 รองนายกเทศมนตรี
081-0727833

นางสาวอรุณี  จงรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอัมพล ทองพุ
ปลัดเทศบาล

045-246060-3 ต่อ 244
081-3899834

นายกฤชพล เมืองเหนือ
รองปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 233
061-0311551

นางกวินนาถ พึ่งมั่น
รองปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 233

นางพรเพ็ญ  พิตรพิบูลย์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
045-246060-3 ต่อ 242

นายชัยสิทธิ์  ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
045-246060-3 ต่อ 231

นางมาลี ตัณฑิกุล
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
045-246060-3 ต่อ 411

 นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
045-246060-3 ต่อ 179
094-5164266

นางปราณปรียา  สายสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
045-246060-3 ต่อ 288

นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
045-246060-3 ต่อ 240
086-5847742

นางสุจิตรา นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม
045-246060-3 ต่อ 603
085-4995594

นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รก.ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
045-246060 ต่อ 165

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอรอินทร์ ไชยแสง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
045-246060-3 ต่อ 172
097-0535677

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายปรีชา สุขศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
045-254-669

ดร.ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
045-311956
094-343-8034

ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
045-241001

นายสวาท  ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4
อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
045-256126
082-131-5627
นายไพสิฐ  ศรีสมุทร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
045-314698
098-007-9209
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครอุบลราชธานี

-
รก.หัวหน้า ศพด.
วัดมหาวนาราม
045-240172
081-074-9748

นางพิณผกา  แก่นอาษา
รก.หัวหน้า ศพด.
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
081-730-5970

นางภัทริฌา คำผง
รก.หัวหน้า ศพด.
โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร
045-241001
082-875-8149

สถานธนานุบาล

นายธีระศักดิ์  คำภักดี
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 1
045-246060-3 ต่อ 198

นางพัณณิดา กนกแก้ว
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2
045-255385