" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

กรรณิกา  นิธิพานิช
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

ภาวนา  มุสิกภัทร
หัวหน้างานธุรการ
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

พรรัก ดิษฐอั๊ง
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

ทิตยาวรรณ  แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

ศรุตา พิลาอาจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนฯ

ยุวรินทร์ คุณสุทธิ์
เจ้าหน้าที่

จุฑามาศ เกษสังข์
เจ้าหน้าที่


:: งานทะเบียนราษฎร ::

ภาวิณี เลิศเสรี
นักจัดการงานทะเบียนฯ

นราคณุตม์  เชื้อแน่น
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

พชร ชนะศรีรัตนกุล
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

ณัฎฐา รักษ์สุริยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

รัตนาวลี จรัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กุลพร เชิดศักดิ์สกุล
เจ้าหน้าที่

สุภัสรา เครือสิงห์
เจ้าหน้าที่


:: งานบัตรประจำตัวประชาชน ::

วิศนุกรณ์ มะลิลา
หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน
นักจัดการงานทะเบียนฯ ชำนาญการ

ธันยรัศมิ์ โยธามาตย์
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

วิระชัย หมั่นชัย
นักจัดการงานทะเบียนฯ ปฏิบัติการ

นิรวิทย์ บุญไพศาลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่


:: งานบัตรประจำตัวประชาชน ::

 ชัย ตระกูลฟองทอง
หัวหน้างานสอบสวนการทะเบียนฯ
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญการ

ผกามาศ จินดาศรี
พนักงานทะเบียนชำนาญงาน

ปรุงทิพย์ พรเพชร
เจ้าพนักงานทะเบียน

ธิติสุดา  กาญจนประเวศ
เจ้าหน้าที่