" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นายสุเทพ สุภโกศล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


:: งานธุรการ ::

นางพรรัก ดิษฐอั๊ง
หัวหน้างานธุรการ
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

นางทิตยาวรรณ  แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวศรุตา พิลาอาจ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนฯ

นางสาวยุวรินทร์ คุณสุทธิ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวจุฑามาศ เกษสังข์
เจ้าหน้าที่


:: งานทะเบียนราษฎร ::

นายพชร ชนะศรีรัตนกุล
หัวหน้างานทะเบียนราษฏร
เจ้าพนักงานทะเบียนอาวุโส

นางสาวภาวิณี เลิศเสรี
นักจัดการงานทะเบียนฯ

นางนราคณุตม์  เชื้อแน่น
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

นางณัฎฐา รักษ์สุริยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางรัตนาวลี โมราชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกุลพร เชิดศักดิ์สกุล
เจ้าหน้าที่


:: งานบัตรประจำตัวประชาชน ::

นายวิศนุกรณ์ มะลิลา
หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน
นักจัดการงานทะเบียนฯ ชำนาญการ

นางสาวธันยรัศมิ์ โยธามาตย์
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน

นายวิระชัย หมั่นชัย
นักจัดการงานทะเบียนฯ ปฏิบัติการ

นายนิรวิทย์ บุญไพศาลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่


:: งานสอบสวนการทะเบียนราษฏรและบัตร ::

นายชัย ตระกูลฟองทอง
หัวหน้างานสอบสวนการทะเบียนราษฏรและบัตร
เจ้าพนักงานทะเบียนอาวุโส

นางสาวผกามาศ จินดาศรี
พนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางสาวปรุงทิพย์ พรเพชร
เจ้าพนักงานทะเบียน

นางธิติสุดา  กาญจนประเวศ
เจ้าหน้าที่