" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

อรอินทร์ ไชยแสง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

สุนทรี ทินกรวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

สุรศักดิ์ โตอิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สุธินี  ศิริปรีดากูล
เจ้าหน้าที่