" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

นางอรอินทร์ ไชยแสง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นางสุนทรี ทินกรวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายสุรศักดิ์ โตอิ่ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุธินี  ศิริปรีดากูล
เจ้าหน้าที่