" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.01)

สรุปรายชื่อและรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ผด.02)

สรุปรายชื่อและรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หน่วยงานอื่น)