" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja


แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
การให้บริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
เทศบาลนครอุบลราชธานี

1. ผู้รับบริการอยู่ในชุมชน

ระบุชุมชนของผู้รับบริการที่อาศัยอยู่

2. เรื่องที่ขอให้เทศบาลดำเนินการ

นอกเหนือจากตัวเลือกข้างต้น

3. ความพึงพอใจ

4. ข้อเสนอ