" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข้อมูลโครงสร้างการ

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 1
 
สาระสำคัญ

เนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน และไม่ได้รับการปรับปรุงสภาพผิวจราจร ปัจจุบันพื้นผิวจราจรขรุขระ ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไป – มา ได้รับความเดือดร้อนอาจเป็นอันตรายในการสัญจรไป – มา จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าว

ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน   มิถุนายน  2566