" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 02

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ ต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้

การตรวจสอบภายใน

1.การวางแผนการตรวจสอบ
2.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน
3.สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ
4.ประเมินและติดตามผล
5.สรุปผลการตรวจสอบประจำปี
6.ด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง

การให้คำปรึกษาแนะนำ

1.บริการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
2.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

งานด้านประกันคุณภาพ

1.ดำเนินการให้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (KPls) ชองหน่วยตรวจสอบภายใน
2.จัดทำคู่มือประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

งานด้านบริหารจัดการ

1.ด้านบริหารงบประมาณ
2.ภารกิจด้านการเงินและพัสดุ
3.ด้านธุรการและสารบรรณ       
4.ด้านบริหารงานบุคคล
5.ด้านบริหารความเสี่ยง           
6.ด้านการจัดการความรู้
7.ด้านการประชุมหน่วยงาน       
8.ด้านประชาสัมพันธ์
9.ด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร