" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 02

กองการเจ้าหน้าที่ (29) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร   งานฝึกอบรม งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ระดับกลาง เป็นผู้บังคับบัญชาและแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการ ออกเป็น 2 ฝ่าย 1 กลุ่มงาน และ 4 งาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้

1. งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
2. งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
3. งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
4. งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
5. งานบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
6. งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
7. งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
8. งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
9. งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
10. งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
11. งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
12. งานแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
13. งานฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
14. งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
15. งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
16. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
17. งานจัดทำเงินประจำตำแหน่ง เงินตอบแทนรายเดือน และเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
18. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้

2.1 งานธุรการ

1. งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
2. งานสารบรรณของกองการเจ้าหน้าที่
3. งานการเงินและบัญชี
4. งานพัสดุ
5. งานรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
6. งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรควบ
7.งานจัดทำกิจกรรม 5 ส ของกองการเจ้าหน้าที่
8. งานควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่
9. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสิทธิและสวัสดิการ

1. งานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
2. การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
3. งานการขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ ของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ
4. งานระบบทะเบียนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)
5. งานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้าง
6. งานการเกษียณอายุราชการและการออกจากราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
7. งานการขอยืมตัวพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างมาช่วยราชการ
8. งานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
9. งานการออกหนังสือสำคัญและหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ
10. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานควบคุมเทศพาณิชย์

3. ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา   มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน) และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้

3.1 งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

1. งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติของข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
2. งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
3. งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
4. งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
5. งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการครูพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
6. งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
7. งานการขอยืมตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างมาช่วยราชการ (เงินอุดหนุน)
8. งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
9. งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
10. งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
11. งานฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง(เงินอุดหนุน)
12. งานแผนพัฒนาบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)   
13. งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
14. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (เงินอุดหนุน)
15. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png0.png5.png6.png4.png1.png
วันนี้1072
เมื่อวานนี้1756
อาทิตย์นี้7056
เดือนนี้32034
รวม405641

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

7
ท่าน

{modal}

123456798

{/modal}

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน