" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ดร.มนต์ตรี  ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง

เพ็ญศรี เถาว์โท
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง


:: ส่วนบริหารการศึกษา ::


ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

สุพัตรา จัยสิน
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


:: งานการเจ้าหน้าที่ ::

ปาริชาติ ก้านน้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

อัญชรีย์  บุญเที่ยง
ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา


:: งานวางระบบแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ ::

ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ระวีวรรณ  จันทร์ส่อง
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


:: งานโรงเรียน ::

ชวันรัตน์ พฤกษาหิรัญวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นุชนภา  วุทธิสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานการศึกษาปฐมวัย ::


:: งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ::


:: งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ::

ดร.เสรี  ทองเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง


:: ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ::


ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

สรวิชญ์ แสงดี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


:: งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ::

วิจิตรา  ถังยิ้ม
นักสันทนาการ ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์  สมรักษ์
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส


:: งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ::


:: งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ::

ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม


:: งานกิจการศาสนา ::


:: งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ::

สิทธิพันธ์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ดนุดา ณ กาฬสินธุ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ


:: งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน ::


:: งานกีฬาและนันทนาการ ::

หน่วยศึกษานิเทศก์

ดร.ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา
ศึกษานิเทศก์/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวขาญ


:: งานนิเทศการศึกษา ::

มาเรียม  สาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ปทุมมา  สาธรราษฏร์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

ฝ่ายแผนงานและโครงการ

พรพรรณ ศรีลาชัย
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


:: งานธุรการ  ::

ภูวนาถ พรหมคุปต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

พิสมัย  ทวาเงิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พรหมจักรี เวชมนัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สมานมิตร  รัตนวงษา
ลูกจ้างประจำ

สุคีบ สิงหาภู
พนักงานขับรถยนต์

สุรีรัตน์ สิงห์หมุ้ย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สุชาดา ชูเศียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


:: งานแผนงานและโครงการ ::

มาพบศักดิ์ บุญพบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วิไลพรรณ ขำตา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


:: งานงบประมาณ ::

ธมกร สองจันทึก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วาริณี  บัวขาว
นักวิชาการเงินละบัญชีชำนาญการ

สุดารัตน์  บัวทอง
ผู้ช่วยครู (คอมพิวเตอร์)

กนกวรรณ วุฒสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

ปารณีย์  นิลเปรม
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร