" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำเดือน จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ แก้ไขอื่นๆ ไม่ต้องจดทะเบียน
ตุลาคม 2563 21 2 9 1
พฤศจิกายน 2563 24 1 3 1
ธันวาคม 2563 21 4 8 2
มกราคม 2564 23 2 10 -
กุมภาพันธ์ 2564 27 5 9 3
มีนาคม 2564 27 7 6 4
เมษายน 2564 11 4 4 3
พฤษภาคม 2564  15 2 6 -
มิถุนายน 2564 19  3  9  -
กรกฏาคม 2564 21 9 10 -
สิงหาคม 2564  25   6 12   3
กันยายน 2564   19 2 10 -

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร