" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สถิติการให้บริการงานขออนุญาตก่อสร้างอาคารและควบคุมอาคาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

 
รายละเอียด การขออนุญาต การขอใบรับรอง การขอให้
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร การเปลี่ยนแปลง การก่อสร้างดัดแปลง การตรวจสอบ ตรวจสอบอาคาร
      การใช้อาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร(อ.6) สภาพอาคาร (ขร.1) (ขอเลขที่บ้าน)
ตุลาคม 2563 15 2 - - - 7 7
พฤศจิกายน 2563 19 1 5 - 1 8 14
ธันวาคม 2563 20 1 4 - - 5 10
มกราคม 2564 20 2 8 - 1 3 9
กุมภาพันธ์ 2564 23 3 5 - 1 - 9
มีนาคม 2564 36 4 12 1 - 4 10
เมษายน 2564 15 1 4 - - 1 10
พฤษภาคม 2564  24  - - - 1 1 13
มิถุนายน 2564 14 -  4 1 - 1 14
กรกฏาคม 2564 6 3 1 -  -  - 6
สิงหาคม 2564 14  2  4  1 11 
กันยายน 2564  21  1  7  9
ตุลาคม 2564              

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร