" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สถิติข้อมูลการให้บริการนักท่องเที่ยว
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล

ประจำเดือน
จำนวน/เรื่อง
ตุลาคม 2563
19
พฤศจิกายน 2563
13
ธันวาคม 2563
3
มกราคม 2564
5
กุมภาพันธ์ 2564
10
มีนาคม 2564
6
เมษายน 2564
6
พฤษภาคม 2564 6
มิถุนายน 2564 23
กรกฎาคม 2564 20
สิงหาคม 2564 5
กันยายน 2564 12

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร