" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

Anti Corruption Action Plan 61 64

ส่วนที่ ๑ บทนำ

   • การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรฯ                                           
   • หลักการและเหตุผล                                                                                           
   • วิสัยทัศน์              
   • พันธกิจ วัตถุประสงค์การจัดทำแผน                                                                             
   • เป้าหมาย                                                                                                
   • ประโยชน์ของการจัดทำแผน                                                                             

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มิติที่ ๑   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                                         
มิติที่ ๒   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต                                                         
มิติที่ ๓   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                                  
มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่  ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                                              
มิติที่  ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                    
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

ภาคผนวก

 

   • ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครอุบลราชธานี
   • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Download เอกสาร

ข้อมูลโดย งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร