" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สรุปปริมาณน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ เทศบาลนครอุบลราชธานี

ลำดับที่ เดือน ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ (ลบ.ม./วัน)

ปริมาณน้ำเสียเข้าฯ สะสม

หมายเหตุ
ต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย (ลบ.ม./เดือน)
1 1-31 ตุลาคม 2563 13,719.00 29,459.00 17,156.00 53,1847.00  
2 1-30 พฤศจิกายน 2563 11,419.00 16,086.00 12,712.00 38,1350.00  
3 1-31 ธันวาคม 2563 9,497.00 14,440.00 11,290.00 34,9977.00  
4 1-31 มกราคม 2564 8,906.00 11,840.00 10,575.00 32,7838.00  
5 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 7,178.00 12,380.00 10,166.00 28,4646.00  
6 1-31 มีนาคม 2564 9,217.00 13,183.00 10,441.00 32,3698.00  
7 1-30 เมษายน 2564 9,010.00 13,722.00 10,064.00 30,1907.00  
8 1-31 พฤษภาคม 2564 8,537.00 13,857.00 9,820.00 30,4423.00  
9 1-30 มิถุนายน 2564 7,737.00 14,799.00 9,572.00 28,7159.00  
รวมปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯ 9 เดือน มีค่าเท่ากับ 3,092,845.00  

 

 

 

 

สรุปปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำปี งบประมาณ 2564

สรุปปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำปี งบประมาณ 2563

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร