" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

Anti Corruption Action Plan 61 64

ส่วนที่ ๑ บทนำ

   • คำนำ                                         
   • สารบัญ                                                                                          
   • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
   • วิสัยทัศน์
   • พันธกิจ                                                                                              
   • เป้าหมาย                                                                       

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติที่  ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                                              
มิติที่  ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                    
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ภาคผนวก

ข้อมูลโดย ฝ่ายนิติการ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร