" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 02

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (07) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ระดับกลาง เป็นผู้บังคับบัญชา และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น   2   ฝ่าย 8 งาน ดังนี้

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานสารบรรณของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2. งานดูแลรักษาจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวข้อง
4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและฎีกาต่างๆ การขออนุมัติซื้อ การขออนุมัติจัดจ้าง    การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์
6. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนพัสดุ
7. งานขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ การลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
9. งานสวัสดิการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10. งานการลาทุกประเภท
11. งานจัดทำกิจกรรม 5 ส ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
12. งานควบคุมภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทำงบประมาณ

1.2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
2. งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
4. งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5. งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตาม
6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

1.2.2. งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครองการบริหาร และการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
3. งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2.3. งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ
2. งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
4. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

1.3.1 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. วางแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอแก่ความต้องการและจัดหาระบบใหม่มาทดแทนระบบเดิมที่หมดสภาพ
2. จัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
3. ติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล
4. จัดการ ควบคุม ตรวจสอบ และให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. การ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์
6. จัดทำรายงานและสถิติการให้บริการของระบบต่างๆ
7. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
8. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์
9. งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความสามารถในการจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
10. จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของระบบ
11. วางแผน ติดตั้งและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย
12. กำหนดนโยบายและกฎในการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและแหน่งทรัพยากรต่างๆ
13. ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัย
14. วางแผน ป้องกัน ตรวจสอบและแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์
15. ตรวจสอบรูโหว่ของระบบและทำการปิดกั้น
16. จัดระบบความสำคัญของผู้ใช้ในการเข้าถึงบริการต่างๆ
17. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย
18. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3.2 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. ให้บริการออกบัญชีผู้ให้บริการเครือข่าย
2. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีผู้ใช้บริการเครือข่าย
3. ให้บริการฝึกอมรมประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดทำรายงานสถิติการให้บริการต่างๆ
5. ให้บริการประกาศข่าวสารบนเว็บไซด์ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
6. จัดเตรียมเนื้อหาทั้งหมดที่จะให้บริการบนเว็บไซด์
7. บันทึก ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซด์
8. ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา
9. ตรวจสอบจดเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันสมัย
10. งานประสานงานโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี
11. งานตัดต่อวีดีทัศน์ผลงานกิจกรรมเทศบาลนครอุบลราชธานี
12. งานบริหารทั่วไป เช่น การออกแบบ/จัดทำแบบนำเสนอ (Presentation) คัดลอกซีดี ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ภายในและภายนอกสถานที่ ออกแบบปกเอกสาร เป็นต้น
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล หรือสนับสนุนการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์กร ชุมชน ส่วนราชการอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น    
2. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
3. งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาล เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงสำหรับการศึกษา ค้นคว้าในอนาคต
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3.4 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. การฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ผ่านบุคลากรประจำงานประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อที่เทศบาลจัดทำขึ้น
2. งานบริการเครื่องขยายเสียงเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ
3. งานบริการรถโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ
4. งานบริการพิธีกรประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการต่างๆ
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png6.png4.png9.png8.png
วันนี้687
เมื่อวานนี้601
อาทิตย์นี้687
เดือนนี้27634
รวม476498

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน  
แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน