" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 15 กันยายน 2564  นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

และนายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด (Sinovac + AstraZeneca) กลุ่มผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) , ตลาดน้อย , ตลาด 6 ณ จุดฉีดลานหลังตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

ข่าว.ภูวรรณ
ภาพ/กราฟิก.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร