" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้ นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้ใช้บริการสวนสาธารณะห้ามสูบบุหรี่ 100 % ในพื้นที่สวนสาธารณะ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ) ได้ติดสติกเกอร์ "ห้ามสูบบุหรี่" เพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ในสวนสาธารณะ โดยมีนายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ให้การกำกับดูแล เพื่อให้สวนสาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และเป็นปอดของคนเมือง

2

3

4

Pr./กราฟิก.สยามกมล
Cr.ภาพ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบ (เทศกิจ)

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#เทศบาลนครอุบลราชธานี
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร