" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี

จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับโครงการเคเบิลใต้ดิน บริเวณ ถนนอุปราช (ช่วงวงเวียนน้ำพุ) - ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์) และบริเวณรอบทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
หากปฏิบัติครั้งนี้ แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ก่อนทันที
 
ข่าว.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร