" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีนายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลปัญหาและความต้องการไปสู่การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครอุบลนครอุบลราชธานีต่อไป

2

3

4

#บรรเทาทุกข์น้ำท่วมนครอุบลไม่ทิ้งกัน
#เทศบาลนครอุบลยุคใหม่
#นายกพิศทยาไชยสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร