" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

2021 01

<เอกสารดาวน์โหลด>


ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานีเรื่อง

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564

              โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงการกำหนดกองหรือส่วนราชการของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหาร อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพิ่มมากขึ้น

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ 0023.2/ว 73 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาล ในการจัดระบบสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563       
ข้อ 3 ให้เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็น เทศบาลประเภทพิเศษ       
ข้อ 4 ให้เทศบาลนครอุบลราชธานี มีโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ศ.2564  ประกอบด้วย

 

(1) สำนักปลัดเทศบาล
(2) สำนักคลัง
(3) สำนักช่าง
(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(5) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(6) สำนักการศึกษา
(7) กองสวัสดิการสังคม
(8) กองการเจ้าหน้าที่
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png2.png5.png3.png3.png3.png5.png
วันนี้229
เมื่อวานนี้684
อาทิตย์นี้6698
เดือนนี้27697
รวม253335

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

{modal}

123456798

{/modal}

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน