" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2565
ครั้งที่  1/2565
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักการศึกษา

 • แจ้งปิดการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบปกติ (On-site) และให้จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน (On-line , On-demand ,
  On-hand หรือรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม)ในวันที่ ๔ - ๒๑ ม.ค. ๖๕ เปิดเรียนปกติในวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ๓/๒๕๖๕

 • งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ (เสาร์ที่ ๘ ม.ค. ๖๕)

 • งดจัดกิจกรรมวันครู (๑๖ ม.ค. ๖๕)

 • การรับรางวัลพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓

สำนักคลัง

 • รายงานรายรับ ประจำปี ๒๕๖๕ เทียบกับ ปี ๒๕๖๔

สำนักช่าง

 • สถิติการให้บริการงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ข้อมูลเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

 • สรุปโครงการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน

 • รายงานการซ่อมแซมถนน/ทางเท้า/ฝาท่อระบายน้ำ

 • รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายช่างสุขาภิบาล การปฏิบัติงานตามแผนการลอกท่อระบายน้ำการลอกท่อระบายน้ำตามคำร้องของประชาชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กองสวัสดิการสังคม

 • รายงานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน -  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

 • การขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
    -
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png7.png0.png8.png7.png
วันนี้307
เมื่อวานนี้969
อาทิตย์นี้1276
เดือนนี้28223
รวม477087

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน  
แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน