"Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข"

"Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข"

จ.อุบลราชธานี   ณ วัดมณีวนาราม

       

         18

 2

3

4

5

6

8

10

17

18

23

20

23

15

                                                 19

 

 

     "Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข"   จ.อุบลราชธานี   ณ วัดมณีวนาราม

 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561