IMAGE ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔
Thursday, 29 July 2021

 

Read More...

IMAGE ร่วมแสดงความยินดี
Thursday, 10 June 2021

นายอัมพล ทองพุ... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 16 March 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://youtu.be/eGuqqTO-5Y8

Read More...

ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี ระดับ ปวช.2

เพื่อรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 26 มีนาคม 2564

76329

126492

ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563

124155

124156

124157

124158

124159

124160

ร่วมมุทิตาจิตท่านนายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

ในโอกาสลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครอุบลราชธานี

214447

214449

214450214569

214451

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

257730

257731

257732

257745

257746

257748

257747

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2563

213020

213018