" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja
มีนาคม 64 1. ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์ภู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 1 คัน
   2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ห้วยม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุถังบรรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งและบรรจุสิ่งปฏิกูลความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงปฏิมากรรมต้นเทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddnig)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์ และระบบฉายภาพสำหรับห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 14 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กุมภาพันธ์ 64 1. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มกราคม 64 1. ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยข้างตลาดสอดเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชยางกรู 2 (ช่วงบ้านเลขที่ 546 ถึง หมู่บ้านบัวทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ธันวาคม 63 1. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบพายหลัง(SCBA) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบพายหลัง (SCBA) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
พฤศจิกายน63 1. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  2. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ตุลาคม 63 1. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 5 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 2 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png3.png4.png2.png6.png3.png9.png
วันนี้1244
เมื่อวานนี้1794
อาทิตย์นี้9799
เดือนนี้7546
รวม342639

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

{modal}

123456798

{/modal}

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน