" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สารบัญ

สารบัญ

  1. พนักงานเทศบาล
  2. พนักงานครูเทศบาล
  3. ลูกจ้างประจำ
  4. พนักงานจ้างตามภารกิจ
  5. พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุน)
  6. พนักงานจ้างทั่วไป
  7. พนักงานจ้าทั่วไป (เงินอุดหนุน)
  8. ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร