Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

กำหนดแนวนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใต้หลัก 3 ประการ คือ

1. ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
2. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การบริหารงานเทศบาลนครอุบลราชธานี จะยังให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงบูรณาการ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนโยบายการบริหารการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดังนี้

 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

“จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลให้เป็นถนนที่เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับชุมชน วางระบบระบายน้ำเต็มรูปแบบ มีโครงข่ายเชื่อมต่อ จัดภูมิทัศน์สวยงามด้วยระบบสายไฟลงใต้ดินในถนนสายหลัก ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ       ให้อย่างทั่วถึง สร้างทางเท้า  ปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามและร่มรื่น”

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

“จะพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล และไม่มีขยะตกค้างตามชุมชน   รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากขยะรวมถึงการลดมลพิษ ทางอากาศ ฝุ่นละออง และเสียง ตลอดจนการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และบ่อดักไขมันก่อนปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำ”

นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

“จะส่งเสริมการนันทนาการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ จัดสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ ดูแลช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี      คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งจะถือเอาปัญหาเยาวชน และครอบครัว    เป็นเรื่องสำคัญ  อีกทั้งจะจัดสวนสาธารณะให้มีความสมบูรณ์สวยงาม ปลอดภัย เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์กลางออกกำลังกาย ของประชาชน และจะสานต่อโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำมูล เพื่อการพักผ่อนออกกำลังกาย และการท่องเที่ยว  อีกทั้งส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน รวมทั้งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทุก ชุมชน”

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

“จะส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านศาสนา งานประเพณี   ศิลปวัฒนธรรม และเทศกาลตลอดทั้งปี รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน   และอินโดจีน เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนถือเป็นยุทธศาสตร์สร้างโอกาสให้กับประชาชน  ในเรื่องการมีโอกาสในการสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น โดยจะเน้นให้ความสำคัญการมี  ส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้การพัฒนามุ่งสู่การพึ่งตนเองให้ได้”

นโยบายด้านการศึกษา 

“จะส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และเป็นธรรมด้วยความเสมอภาค จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกคน  จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น มีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการเยาวชนและประชาชน และจัดให้มีศูนย์พัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

นโยบายด้านสาธารณสุข 

“จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพชุมชน และการแพทย์ทางเลือกให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ทันสมัย   เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง    โดยประชาชนทุกระดับต้องเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่า เทียม”  พัฒนาตลาดสด และสถานประกอบการทุกแห่งในเขตเทศบาล   ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด มีคุณภาพ  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ, ดูแลรักษาจัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้าน   การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และการควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ สนับสนุน และบูรณาการระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กับหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบริการช่วยเหลือประชาชนได้ตามมาตรฐาน

นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

“จะร่วมกับประชาชน ชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ อนุรักษ์งานประเพณีศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เช่น งานแห่เทียนพรรษา งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานแข่งเรือยาว งานบุญของคุ้มวัด ชุมชน เป็นต้น รวมทั้งการจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาปรับปรุงศาสนสถานให้มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนได้ อย่างเหมาะสม”

นโยบายด้านการท่องเที่ยว และการกีฬา 

“จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกรูปแบบ เพื่อทำให้เทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคอีสานตอนล่าง มีการจัดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  โดยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเก่า และส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่นอกจากนี้ยังสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนศักยภาพ    ด้านการกีฬาของเด็กเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีทักษะด้านการกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนอย่างเหมาะสม”

นโยบายด้านการจราจร 

“จะปรับปรุงระบบจราจร  โดยสร้างถนนเพื่อเพิ่มช่องทางจราจร  สนับสนุน ประสาน ส่งเสริมภารกิจและโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจร อย่างเป็นระบบรวมทั้งสร้างวินัยการจราจร เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพของสัญญาณและเครื่องหมายจราจร  จัดระบบการขนส่งมวลชน เชื่อมโยงระหว่างชุมชน ระหว่างเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง” จัดรถบริการประชาชน  โดยเฉพาะนักเรียนเพื่อลดความแออัดของการจราจร และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น    ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  เพื่อความปลอดภัยให้กับชุมชน และเส้นทางจราจร

นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

“จะจัดระบบการช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ   ให้เพียงพอ และสามารถช่วยเหลือประชาชนทุกสถานการณ์ครอบคลุมทุกชุมชน”

จากนโยบายที่แถลงมาทั้งหมดนี้  ดิฉันในฐานะนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี จะยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาล    ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน   ในการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติจะให้ความร่วมมือ ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลในฝ่ายประจำ เพื่อการแปลงนโยบายดังกล่าวข้างต้น นำไปสู่การพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและความผาสุกของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2171324
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
130
988
1713
2150793
46827
41047
2171324

Your IP: 35.172.111.47
2023-05-30 00:15