Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  6  โครงการ     77,367,300
       แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 77,367,300
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 1,930,000
2 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) 500,000
3 โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 60,000,000
4 โครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในเขตเทศบาล (ระบบสัญญาณไฟ) 7,635,100
5 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ตลาดท่าวังหิน 3,500,000
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 3,802,200
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  6  โครงการ 580,000
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 350,000
7 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 200,000
8 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียงและทัศนศึกษาดูงาน 150,000
      แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 230,000
9 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
10 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
11 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 50,000
12 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 50,000
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 7,598,900
      แผนงาน เคหะและชุมชน 7,598,900
13 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,555,000
      แผนงาน งบกลาง  
14 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  76  โครงการ
    ของชุมชน 
213,182,700
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 5,150,000
15 โครงการอุดหนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
16 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์
500,000
17 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 300,000
18 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 4,000,000
19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 200,000
20 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 100,000
      แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 320,000
21 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 70,000
22 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 50,000
23 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 50,000
24 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 150,000
      แผนงาน การศึกษา 99,144,000
25 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000
26 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 50,000
27 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 50,000
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 50,000
29 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
100,000
30 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 193,000
31 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
20,000
32 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 200,000
33 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21,424,000
  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
34 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, 50,117,500
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
  ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  
35 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000
36 โครงการสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,500,000
37 โครงการสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 160,000
38 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
39 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
40 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,540,000
41 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 281,000
42 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน 200,000
  และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
43 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000
  "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
44 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 3,750,000
45 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 705,500
46 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 469,000
47 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
48 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  50,000
49 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
50 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
500,000
51 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 900,000
52 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
53 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) 150,000
54 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นสูง (ATC) 240,000
55 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,300,000
56 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและ 250,000
  ผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
57 โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง 500,000
  การจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
58 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000
59 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับ 3,280,000
  นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
60 โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง(เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ) 500,000
61 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทยโรงเรียเทศบาลบูรพาอุบล   70,000
      แผนงาน สาธารณสุข 5,855,800
62 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 230,000
64 โครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 2,650,000
65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุข (วัน อสม.) 230,000
66 โครงการอุดหนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2,120,000
67 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จ 300,000
  พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค  
  วัฒนวรขัตติยราชนารี  
68 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  25,800
  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า  
  จุฬาภรณวลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  
69 โครงการควบคุมประชากรสุนัข-แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000
      แผนงาน เคหะและชุมชน 3,100,000
70 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,100,000
     
      แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5,955,000
71 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 200,000
72 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 150,000
73 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000
74 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 200,000
75 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,400,000
76 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
77 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 800,000
78 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 500,000
79 โครงการอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 225,000
80 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 5,000
81 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 25,000
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000
82 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
83 โครงการประชุมชุมชน 50,000
84 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
85 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 40,000
86 โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 50,000
      แผนงาน งบกลาง 93,397,900
87 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,601,100
88 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 16,992,000
89 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 492,000
90 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 73,312,800
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  44  โครงการ 19,980,000
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 3,535,000
91 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 400,000
92 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 80,000
93 โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 100,000
94 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติตนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 20,000
95 โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคล องค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมเทศบาล 5,000
96 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล
80,000
97 โครงการจัดทำเทศบัญญัติของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
98 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 80,000
99 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 150,000
100 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 70,000
101 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000
102 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
103 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000
104 โครงการเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระและติดตามลูกหนี้ภาษีจัดเก็บเองของ อปท. 250,000
105 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบงานคลัง 500,000
106 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
     
      แผนงาน การศึกษา 14,725,000
107 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียน 750,000
  สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  
108 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กดัด ด้านทิศเหนือ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000
109 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารเรียนจงกลณี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 500,000
110 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 250,000
111 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 7,000,000
112 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 250,000
113 โครงการก่อสร้างร้านเบเกอรี่สำหรับการสาธิตการฝึกวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 600,000
114 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 4, 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 265,000
115 โครงการติดตั้งเหล็กดัดกันตกพร้อมประตูเข้าออก อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 120,000
116 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคาร 5 และอาคาร 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 70,000
117 โครงการก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,100,000
118 โครงการต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,500,000
119 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 230,000
120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่างห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาล พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 250,000
121 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 40,000
122 โครงการก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 450,000
123 โครงการก่อสร้างห้องศูนย์สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่ฯ 600,000
124 โครงการปรับปรุงพื้นข้างอาคารเรียนด้านทิศเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 40,000
125 โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่นเป็นพื้นยางสังเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 370,000
126 โครงการปรับปรุงปูพื้นยางนิ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 290,000
     
      แผนงาน สาธารณสุข 1,260,000
127 โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและภูมิทัศน์โดยรอบห้องทำงานสัตวแพทย์ 650,000
128 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 150,000
129 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 460,000
     
      แผนงาน เคหะและชุมชน 440,000
130 โครงการปรับปรุงที่เก็บเอกสารภายในสำนักการช่าง 200,000
131 โครงการก่อสร้างหลังคาลานจอดรถจักรยานยนต์เทศบาลนครอุบลราชธานี 190,000
132 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
     
      แผนงาน การพาณิชย์ 20,000
133 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000
  สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1  
134 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000
  สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2  
     
  รวมทั้งสิ้น  134  โครงการ 318,708,900

 

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 (รวมเล่ม)

*** แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (รวมเล่ม)

 

*** สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

***สรุปรายชื่อโครงการ /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563