Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ปก งบแสดงฐานะทางการเงนประจำป2562

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2562

2. งบทรัพย์สิน

3. งบเงินสะสม

4. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

5. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม

6. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

7. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

8. งบแสดงผลการดำเนินงนจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม เงินทุนสำรองสะสมและเงินกู้

10. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

11. หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

 

ข้อมูลโดย สำนักการคลัง