Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  12  โครงการ     34,945,500
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 34,945,500
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1-2.2) 8,959,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12 และ 14 6,834,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 
และซอยเชื่อมซอยชยางกูร 6-8) 
5,015,000
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 1,904,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง - ซอยธรรมวิถี 1) 4,462,500
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก) 240,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 (ข้างบ้านเลขที่ 12) 581,400
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 9 2,210,000
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 1,785,000
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) 405,450
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยบูรพาใน 6 483,650
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3  2,065,500
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  4  โครงการ 230,000
    แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000
13 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 50,000
14 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 50,000
    แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 130,000
15 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
16 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 5,027,900
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 5,027,900
17 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 984,000
18 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน  70  โครงการ 193,356,700
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 1,070,000
19 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
20 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและ 600,000
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระบรมวงศานุวงศ์
21 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000
22 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
23 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 150,000
    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 150,000
25 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 50,000
26 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
    แผนงาน  การศึกษา 99,108,900
27 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 450,000
28 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000
29 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000
30 โครงการพัฒนาข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 143,000
31 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 593,000
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
33 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
34 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 2,500,000
35 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11,265,000
37 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 280,000
38 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,650,000
39 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 21,619,000
40 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 49,990,000
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
41 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
42 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
43 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,250,000
44 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
45 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100,000
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
46 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000
47 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 2,250,000
48 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 10,000
49 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,014,900
50 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60,000
51 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
52 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 100,000
53 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
55 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,000,000
56 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,000,000
57 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 50,000
58 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000
59 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 100,000
60 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
61 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000
62 โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 450,000
63 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 50,000
64 โครงการฟุตบอลสามัคคีอะเคดามี่สู่ความเป็นกีฬาอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 300,000
    แผนงาน  สาธารณสุข 500,000
65 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 100,000
66 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
67 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 100,000
68 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพคนและสัตว์ 50,000
69 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000
    แผนงาน  เคหะและชุมชน 2,600,000
70 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดกุดคูณ) 2,550,000
71 โครงการศูนย์เรียนรู้เทศบาลคาร์บอนต่ำ 50,000
    แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,111,500
72 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000
73 โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 2,000,000
74 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
75 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 500,000
76 โครงการขอรับเงินอุดหนุนประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 200,000
77 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 1,000
78 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 10,000
79 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 500
80 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 50,000
81 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000
82 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000
   แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000
83 โครงการประชุมชุมชน 50,000
84 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
    แผนงาน  งบกลาง 85,746,300
85 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช) 2,598,300
86 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 17,376,000
87 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 414,000
88 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 65,358,000
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  37  โครงการ 30,910,100
    แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 2,887,800
89 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000
90 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
91 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
92 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
93 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล 51,100
94 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 30,000
95 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000
96 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 99,600
97 โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 51,800
98 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 130,000
99 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง 834,300
100 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000
101 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000
102 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
103 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 11,000
    แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 69,000
104 โครงการปรับปรุงห้องแม่ข่ายกล้อง CCTV 69,000
    แผนงาน  การศึกษา 6,544,000
105 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 708,300
106 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
107 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1,288,000
108 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 222,000
109 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 392,000
110 โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรีสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 10,000
111 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 128,000
112 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 114,600
113 โครงการจัดหาเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 185,000
114 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 981,000
115 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 591,100
116 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 539,000
117 โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 385,000
    แผนงาน  สาธารณสุข 957,200
118 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 900,000
119 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 57,200
    แผนงาน  เคหะชุมชน 19,993,300
120 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 3,506,300
121 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
122 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด/ งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 16,437,000
    แผนงาน  การพาณิชย์ 68,800
123 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 68,800
    แผนงาน  งบกลาง 390,000
124 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1 190,000
125 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 200,000
รวมทั้งสิ้น  125  โครงการ 264,470,200

 

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    จำนวน  1  โครงการ   5,000,000
     แผนงาน  เคหะและชุมชน 5,000,000
1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและห้องน้ำบริการประชาชน 5,000,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์    จำนวน  4  โครงการ    6,480,500
     แผนงาน  การศึกษา 6,480,500
2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 6,143,100
3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 96,400
4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 144,600
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 96,400
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 11,480,500

 

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (หน่วยงานอื่นๆ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  5  โครงการ     12,754,027
     แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 12,754,027
1 การประชุมกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2558  (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลฯ) 50,000
2 โครงการวางและจัดผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.อุบลฯ) 50,000
3 โครงการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 1,995,839
4 โครงการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 1,993,682
5 โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของ กฟภ. ระยะที่ 3  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลฯ (กฟจ.อบ.)) 8,664,506
รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ 12,754,027

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2398254
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1209
823
14310
2376157
36392
71610
2398254

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-29 23:44