Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
ศรเพย พทธจกร      
ศิริเพ็ญ  พุทธจักร
รองปลัดเทศบาล
รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง


   
:: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       
: งานธุรการ
k 04  k 86  k 102  
วัลลภา  วิจารณปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รัชฏาพร ตะนะดี
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
ศรุดา วิมลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
wp 14      
รินทร์ลภัส  ศรชัยศรินญา
ลูกจ้างประจำ
     
k 06 k 08  k 111  k 115
เนาวรัตน์  เอมพานิช
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ธวัชชัย  เกตุวัตร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ญาณิศา ดวงศรี
เจ้าหน้าที่สำนัการคลัง
 สัญญา ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
: งานสารสนเทศ
k 05      
 กาญจนา  ยิ่งยืน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
     
ส่วนบริหารงานการคลัง
k 01
พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
     
:: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
k 104      
 นิตยา สมาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
     
: งานพัสดุ
   k 96  k 11  
  จุฬาวรรณ วิวรรณพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 จันทรลักษณ์  นามบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 k 12 k 69 k 13  k 20
ภาวิดา  สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นุชรินทร์ สมคิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สุจิตรา  จินารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พรทิภา  จำปาศิริ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง  
k 19  k 81    
กนิษฐา  ไสยสมบัติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ธีร์รฉัตร การินทร์
เจ้าหน้ที่สำนักการคลัง
   
: งานทรัพยสิน
k 10 k 117    
สัญญา  โลมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ฐิติพร สืบสวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
:: ฝ่ายการเงินและบัญชี
 k 99    
 
สินีนาฎ ปาทาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
     
: งานทรัพยสิน 
k 89 k 87 005 k 95
ปราณี นามจำปา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ธนัชภรณ์  บุญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
มลิวรรณ  ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
วาสนา  ภูโคกหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
k 25 เพญศร สายบว  k 28  
ภัทธรินทร์  ศุภษร
นักวิชาการเงินและบัญ
ปฏิบัติการ
เพ็ญศรี สายบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
สุมาพร  อุ่นใจ
ลูกจ้างประจำ
 
k 106   k 29  k 105  k 94
จิตราพร รูปคม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ปวีณา  ประชาราษฎร์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 อังคนิดฐา เวชชูศักดิ์ชัยกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พรรณวดี ไทยแท้
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
k 93      
กัญญาภรณ์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     
:: ฝ่ายสถิติการคลัง
k 23      
ลำพรรณ คุณประชา
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
     
: งานสถิติการคลัง
k 90  k 103    
วรรณิศา บุตรชัย
เจ้าพนักการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กนกภรณ์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
 k 30  k 114    
ประคองขวัญ  พุทธรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ชูติกาญจน ภัทรก่อพงศ์สุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
   
: งานทะเบียนพาณิชย์
k 97      
สุรัสวดี  บุญลา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
     
ส่วนพัฒนารายได้      
:: ฝ่ายพัฒนารายได้   
       
 k 54  k 55    
เชิดศักดิ์  ดอกพิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
พรทิพย์  ไชยยศนาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
:: ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
       
       
: งานแผนที่ภาษี
 k 38 k 09  k 39  
รุจิรา  โลมรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เสาวลักษณ์  กันธิยา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
พลชัย  คิดชอบ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
k 65 k 43 k 46  
ก้องกังวาน  พันธ์ลี
ลูกจ้างประจำ
มานพ  วจนะวชิากร
ผู้ช่วยช่างโยธา
ศราวุธ  แจ้งอรุณ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
รุจิรา คำพร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
k 49 k 116   k 110 k 113 
กิติกุล  แสงกุล
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ณัฐศิษฐ์ ภัทรก่อพงศ์สุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
กีรติ แสนเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ชัยพร วงศ์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
k 48      
สิริวรรณ  พามี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     
: งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
k 40      
กัญญลักษณ์ ศิริโรจน์ฐิชา
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
     
: ทะเบียนทรัพย์สิน
k 42  k 41    
จิรวรรณ  กาญจนจิรวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
อุษณี  ชื่นมะเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
 k 44 k 47    
วรินกาญจน์  สุภสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พัชรีพร  แววดี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
   
:: ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์
k 58  k 59    
พยอม  โอภาส
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ
พิมพ์ลดา ปรัชญาอภิบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
: งานจัดเก็บรายได้
k 60 k 61 k 62  
อรุวรรณ์  โอชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
อุทัยวรรณ  เผ่าสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
ศรัญญา  นันสอาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
 
 k 109  k 45  k 66  k 67
เจษฎาภรณ์ วงศ์เพ็ญ
ผู้ช่วยนัวิชาการจัดเก็บรายได้
 พัชรี  คำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นงลักษณ์  พวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมพร  แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 k 112  k 68  k 108
 
 วิเชษฐ คำพิมูล
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 ฉัตรชัย  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
จิดาพร จันธะรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
มัณฑนากร แก่นสา
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 k 82      
 อรทัย  ปรึกไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2398250
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1205
823
14306
2376157
36388
71610
2398250

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-29 23:41