Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สำนักการคลัง

k 01
พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
         
  :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
         
  k 02  k 04 k 05  k 86
   วารุณี  สงวนรัษฎ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วัลลภา  วิจารณปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
กาญจนา  ยิ่งยืน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รัชฏาพร ตะนะดี
เจ้าพนักงานธุรการ
   k 102 wp 14 k 06 k 08
    นางสาวศรุดา วิมลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 รินทร์ลภัส  ศรชัยศรินญา
ลูกจ้างประจำ
เนาวรัตน์  เอมพานิช
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ธวัชชัย  เกตุวัตร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
           
  ส่วนบริหารงานการคลัง
   k 01
พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
:: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
         
   k 09  k 10  k 11  k 96
  เสาวลักษณ์  กันธิยา
นักวิชาการพัสดุ
สัญญา  โลมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
 จันทรลักษณ์  นามบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 จุฬาวรรณ วิวรรณพงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
     k 12  k 13 k 19   k 20
    ภาวิดา  สิงหัษฐิต
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
สุจิตรา  จินารัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 กนิษฐา  ไสยสมบัติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
พรทิภา  จำปาศิริ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง  
    :: ฝ่ายการเงินและบัญชี
           
     k 99 k 25  k 95 k 87 
    สินีนาฎ ปาทาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ภัทธรินทร์  ศุภษร
นักวิชาการเงินและบัญชี
วาสนา  ภูโคกหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ธนัชภรณ์  บุญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชี
    k 89 005  ปยะรตน ธาน  เพญศร สายบว
    ปราณี นามจำปา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 มลิวรรณ  ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 ปิยะรัตน์ ธานี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 เพ็ญศรี สายบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     k 30  k 29    
     ประคองขวัญ  พุทธรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง

ปวีณา  ประชาราษฎร์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
   
  :: ฝ่ายสถิติการคลัง
           
    k 23  k 97 k 90  k 103
    ลำพรรณ คุณประชา
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
สุรัสวดี  บุญลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 วรรณิศา บุตรชัย
เจ้าพนักการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
 นางกนกภรณ์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     k 93  k 94    
    กัญญาภรณ์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
พรรณวดี ไทยแท้
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
   
  ส่วนพัฒนารายได้      
  
k 01
พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข
รก.ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
  :: ฝ่ายพัฒนารายได้      
         
   k 54  k 55    
  เชิดศักดิ์  ดอกพิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
พรทิพย์  ไชยยศนาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
  :: ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
           
     k 37  k 38 k 39   k 40
    ภิญญดา  ธนาศราวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
รุจิรา  โลมารัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
พลชัย  คิดชอบ
นายช่างโยธา
กัญญลักษณ์  ศิริโรจน์ฐิชา
เจ้าพนักงานการคลัง
     k 41  k 42  k 28  
    อุษณี  ชื่นมะเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จิรวรรณ  กาญจนจิรวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
สุมาพร  อุ่นใจ
ลูกจ้างประจำ
 
     k 43  k 44  k 46  k 47
    มานพ  วจนะวชิากร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
วรินกาญจน์  สุภสร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ศราวุธ  แจ้งอรุณ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
พัชรีพร  แววดี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     k 48  k 49  k 45  
    สิริวรรณ  พามี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
กิติกุล  แสงกุล
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 พัชรี  คำพันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 
           
         
  :: ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์
           
    k 58  k 59  k 60  k 61
    พยอม  โอภาส
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ
พิมพ์ลดา ปรัชญาอภิบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 อรุวรรณ์  โอชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 อุทัยวรรณ  เผ่าสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     k 62 k 65     
    ศรัญญา  นันสอาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ก้องกังวาน  พันธ์ลี
ลูกจ้างประจำ
   
     k 66  k 67  k 68 k 69 
    นงลักษณ์  พวงสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
สมพร  แก้วบุญเรือง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ฉัตรชัย  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
นุชรินทร์  สมคิด
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     k 70  k 82  k 81  
    วราภรณ์  นามสุขี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 อรทัย  ปรึกไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ธีร์รฉัตร  การินทร์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 
     
 
   
           
           

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

609760
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
454
591
2028
603236
4322
27186
609760

Your IP: 3.233.229.90
2020-07-08 11:09