Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สำนักการคลัง

k 01
พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
รก.ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
         
  :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  : งานธุรการ   
  k 04  k 86  k 102  
  วัลลภา  วิจารณปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รัชฏาพร ตะนะดี
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
นางสาวศรุดา วิมลพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
  wp 14      
    รินทร์ลภัส  ศรชัยศรินญา
ลูกจ้างประจำ
     
    k 06 k 08  k 111  k 115
    เนาวรัตน์  เอมพานิช
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ธวัชชัย  เกตุวัตร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ญาณิศา ดวงศรี
เจ้าหน้าที่สำนัการคลัง
 สัญญา ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
    : งานสารสนเทศ
    k 05      
     กาญจนา  ยิ่งยืน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
     
    ส่วนบริหารงานการคลัง
   k 01
พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
:: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
  k 104      
   นางสาวนิตยา สมาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
     
  : งานพัสดุ
   k 09  k 96  k 11  
  เสาวลักษณ์  กันธิยา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
จุฬาวรรณ วิวรรณพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 จันทรลักษณ์  นามบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
     k 12 k 69 k 13  k 20
    ภาวิดา  สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นุชรินทร์ สมคิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สุจิตรา  จินารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พรทิภา  จำปาศิริ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง  
    k 19  k 107 k 81  
    กนิษฐา  ไสยสมบัติ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 อธิวัฒน์ คำทองสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ธีร์รฉัตร การินทร์
เจ้าหน้ที่สำนักการคลัง
 
    : งานทรัพยสิน
    k 10 k 117    
    สัญญา  โลมรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ฐิติพร สืบสวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
           
    :: ฝ่ายการเงินและบัญชี
     k 99    
 
    สินีนาฎ ปาทาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
     
    : งานทรัพยสิน 
    k 89 k 87 005 k 95
    ปราณี นามจำปา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
ธนัชภรณ์  บุญจรัส
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
มลิวรรณ  ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
วาสนา  ภูโคกหิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
    k 25 ปยะรตน ธาน  เพญศร สายบว k 28
    ภัทธรินทร์  ศุภษร
นักวิชาการเงินและบัญ
ปฏิบัติการ
ปิยะรัตน์ ธานี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

เพ็ญศรี สายบัว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

สุมาพร  อุ่นใจ
ลูกจ้างประจำ
    k 106   k 29  k 105  k 94
     จิตราพร รูปคม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ปวีณา  ประชาราษฎร์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 อังคนิดฐา เวชชูศักดิ์ชัยกูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พรรณวดี ไทยแท้
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
    k 93      
    กัญญาภรณ์ เอิบสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     
    :: ฝ่ายสถิติการคลัง
    k 23      
    ลำพรรณ คุณประชา
หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง
     
    : งานสถิติการคลัง
    k 90  k 103    
    วรรณิศา บุตรชัย
เจ้าพนักการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กนกภรณ์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   
     k 30  k 114    
    ประคองขวัญ  พุทธรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ชูติกาญจน ภัทรก่อพงศ์สุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
   
    : งานทะเบียนพานิชย์
    k 97      
    สุรัสวดี  บุญลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
     
    ส่วนพัฒนารายได้      
  
k 01
พิมพ์นภัส ภัทรก่อพงษ์สุข
รก.ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
  :: ฝ่ายพัฒนารายได้   
         
   k 54  k 55    
  เชิดศักดิ์  ดอกพิกุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
พรทิพย์  ไชยยศนาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
  :: ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
         
           
    : งานแผนที่ภาษี
     k 38  k 39    
    รุจิรา  โลมารัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
พลชัย  คิดชอบ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
    k 65 k 43 k 46  
    ก้องกังวาน  พันธ์ลี
ลูกจ้างประจำ
มานพ  วจนะวชิากร
ผู้ช่วยช่างโยธา
ศราวุธ  แจ้งอรุณ
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
รุจิรา คำพร
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
    k 49 k 116   k 110 k 113 
    กิติกุล  แสงกุล
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ณัฐศิษฐ์ ภัทรก่อพงศ์สุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
กีรติ แสนเมือง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
ชัยพร วงศ์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
    k 48      
    สิริวรรณ  พามี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     
    : งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
    k 40      
    กัญญลักษณ์ ศิริโรจน์ฐิชา
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
     
    : ทะเบียนทรัพย์สิน
    k 42  k 41    
    จิรวรรณ  กาญจนจิรวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
อุษณี  ชื่นมะเริง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
   
     k 44 k 47    
    วรินกาญจน์  สุภสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พัชรีพร  แววดี
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
   
    :: ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพานิชย์
    k 58  k 59    
    พยอม  โอภาส
หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ
พิมพ์ลดา ปรัชญาอภิบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
    : งานจัดเก็บรายได้
    k 60 k 61 k 62  
    อรุวรรณ์  โอชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ
อุทัยวรรณ  เผ่าสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
ศรัญญา  นันสอาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
 
     k 109  k 45  k 66  k 67
    เจษฎาภรณ์ วงศ์เพ็ญ
ผู้ช่วยนัวิชาการจัดเก็บรายได้
 พัชรี  คำพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นงลักษณ์  พวงสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
สมพร  แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     k 112  k 68  k 108
 
     วิเชษฐ คำพิมูล
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
 ฉัตรชัย  เจริญสุข
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
จิดาพร จันธะรัตน์
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
มัณฑนากร แก่นสา
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     k 82      
     อรทัย  ปรึกไธสง
เจ้าหน้าที่สำนักการคลัง
     
     
 
   
           
           

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

848256
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1029
1389
8537
831560
7441
36864
848256

Your IP: 18.210.12.229
2021-03-06 11:04