Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  12  โครงการ     15,924,000
       แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 15,924,000
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ถนนสมเด็จ (ช่วงซอยอุบลตระการ 4 - ถนนราษฎร์บำรุง) 810,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ข้างบ้านเลขที่ 95) 247,000
3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยธรรมวิถี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 4/2) 450,000
4 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ซอยแยกชอยชยางกูร 10.1 (ข้างบ้านเลขที่ 18) 62,000
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 5 (ข้างบ้านเลขที่ 19/1) 225,000
6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนพโลชัย (ช่วงถนนชวาลานอก - ถนนอุปราช) 4,900,000
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสมเด็จ (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนราษฎร์บำรุง) 4,510,000
8 โครงการก่อสร้าง คสล.ระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสุขาอุปถัมภ์ แยก 1 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 200,000
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5 - ชุมชนวังสว่าง 1,320,000
10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยหลังวัดมณีวนาราม ด้านทิศเหนือ 244,000
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 14 1,366,000
12 โครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 1,590,000
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  2  โครงการ 130,000
      แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 130,000
13 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
14 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  2  โครงการ 1,174,000
      แผนงาน  เคหะชุมชน 1,174,000
15 โครงการดูแลบำรุงและรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,124,000
16 โครงการจัดทำปุ๋ยหมักเทศบาล 50,000
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน  72  โครงการ 185,807,900
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 1,100,000
17 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000
18 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
19 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000
20 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
21 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
22 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
23 โครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 150,000
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 600,000
24 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ 100,000
25 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
26 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 100,000
27 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
28 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน 200,000
      แผนงาน  การศึกษา 95,133,400
29 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
30 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 100,000
31 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 375,000
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
33 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi 84,000
34 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  5,000,000
35 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 250,000
36 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 50,000
37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,820,000
38 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 251,000
39 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 948,600
40 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,300,000
41 โครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล 20,000
42 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000
43 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 50,000
44 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 50,000
45 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,085,000
46 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 282,000
47 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 50,000
48 โครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 60,000
49 โครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,122,800
50 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 60,000
51 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000
52 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  22,505,000
53 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 48,770,000
54 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 30,000
55 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี  100,000
56 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
57 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
58 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
59 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย Stem โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 50,000
60 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีฯ 50,000
      แผนงาน  สาธารณสุข 5,505,000
61 โครงการรับบริจาคโลหิต  50,000
62 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000
63 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 60,000
64 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 795,000
65 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 2,500,000
66 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
67 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 200,000
68 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,000,000
69 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
70 โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.) 200,000
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,270,000
71 โครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
72 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000
73 โครงการประชุมชุมชน 50,000
      แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6,800,000
74 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 300,000
75 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2,500,000
76 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
77 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 2,000,000
78 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 1,000,000
79 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ 2560 200,000
80 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 250,000
81 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,000
82 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลฯ 20,000
83 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000
      แผนงาน  งบกลาง 75,399,500
84 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 58,654,500
85 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 9,748,800
86 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 354,000
87 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช) 2,598,300
88 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  57  โครงการ 51,187,600
      แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 4,001,300
89 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000
90 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
91 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
92 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล  980,100
93 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในหน่วยตรวจสอบภายใน 10,400
94 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง  196,400
95 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000
96 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 30,000
97 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000
98 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 966,600
99 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 100,000
100 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
101 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 166,800
102 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000
      แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 942,000
103 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายเทศกิจ) 942,000
      แผนงาน  การศึกษา 21,699,500
104 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
105 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000
106 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในสังเทศบาลนครอุบลราชธานี 250,000
107 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
108 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 50,000
109 โครงการก่อสร้างส้วมให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 420,000
110 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการศึกษา 117,000
111 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ 73,000
112 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 391,000
113 โครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 70,000
114 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 380,000
115 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 1,402,900
116 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 130,000
117 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม  75,000
118 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องสมุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 100,000
119 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 2,224,000
120 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 942,600
121 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1,2,3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 400,000
122 โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1,250,000
123 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนที่ 1,2,3,4,5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 420,000
124 โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 380,000
125 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,215,200
126 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 381,200
127 โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 450,000
128 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 400,000
129 โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 350,000
130 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,247,600
131 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 3,100,000
132 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 2,560,000
133 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 1,000,000
134 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 120,000
      แผนงาน  สาธารณสุข 9,974,800
135 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) และพื้นที่โดยรอบ 225,000
136 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดป่าแสนอุดม) 100,000
137 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน งานสัตวแพทย์ 100,000
138 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6,169,800
139 โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม) 70,000
140 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 1,260,000
141 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 2,050,000
      แผนงาน  เคหะชุมชน 13,725,400
142 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 898,300
143 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด 200,000
144 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานรักษาความสะอาด) 12,627,100
      แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 844,600
145 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 844,600
     
     
  รวมทั้งสิ้น  145  โครงการ 254,223,500

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2170607
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
401
595
996
2150793
46110
41047
2170607

Your IP: 18.207.240.77
2023-05-29 08:27