แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สรุปงานโครงการประจำปี
ปี 2560 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2559 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2558 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2557 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2556 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)