Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สรุปงานโครงการประจำปี
ปี 2561 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2560 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2559 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2558 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2557 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)
ปี 2556 (จัดซื้อ)    (จัดจ้าง)