Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

กองวิชาการและแผนงาน

p 05
สมลักษณ์  บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักบริหารงาทั่วไป ระดับกลาง
         
  :: งานธุรการ
         
   p 044 p 03                     
  พรหมจักรี  เวชมนัส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
เอกชัย  แก่นสา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
   
         
  :: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
           
     p 18 p 10 p 12 p 04 Copy
    พิศาล  ดีพร้อม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ณัฐปภัสร์  ฏปวรนันท์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
ณภัสนันท์  วงศ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
     p 08      
     อรอนงค์ ยิ่งปัญญาธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
     
     p 09 p 13  p 41 p 43
    จาฬุวรรณ  จันทโกสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
สุรีรัตน์  สิงห์มุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
สุพัตรา  เดชะคำภู
เจ้าหน้าที่
สุพัตรา ณ อุบล
เจ้าหน้าที่
           
  :: ฝ่ายนิติการ
           
     01 p 14  p 15 p 17 
    สมพิศ โพธิ์คำ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
สุรศักดิ์  สุระวงศ์
นิติกร ชำนาญการ
บัญชา  โสภาวงค์
นิติกร ชำนาญการ
สุนทร  สิทธิธรรม
นิติกร  ชำนาญการ
     p 016 p 35 p 42 p 46
     ธนิต  แห่งธรรม
นิติกร ชำนาญการ
เอมอร พันธ์คำ
นิติกร ชำนาญการ
สุนิภา สุขสุเหิม
เจ้าหน้าที่
 ไพลินรัตน์ สายสอน
เจ้าหน้าที่
    :: ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
           
     p 22  p 20 p 19   
    ภัททิยาภรณ์  ใครบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
เจนณรงค์  นามมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน
 พงศธร  โชติมานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
 
     p 21  p 44    
    อ้อยใจ  ผิวทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 เจตตรินทร์ สายเมฆ
เจ้าหน้าที่
   
    :: งานประชาสัมพันธ์
           
       p 23  p 24  p 25
      ธิรักษ์  ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน
ขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สุธีราพร  ริพล
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
     p 26  p 27  p 28  p 29
    พลอยฐิชาภรณ์  จันภิรักษ์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สุวิทย์  พบลาภ
ลูกจ้างประจำ
ชาญชัย  สวัสดี
เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง
 ชินวัตร  มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       p 47  p 45  p 40
      วัชราภรณ์ บุญชิต
เจ้าหน้าที่
เตชิต ผิวสอาด
เจ้าหน้าที่
วิภารัตน์ ชัยชนะ
เจ้าหน้าที่