Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

กองวิชาการและแผนงาน

p 05
สมลักษณ์  บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง     
         
  :: งานธุรการ
         
   ฐตยารตน วะสรย p 03                     
   ฐิติยารัตน์ วะสุรีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เอกชัย  แก่นสา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
         
  :: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  P 69       
 

น.ส.วิรุณภัสร์ ฐิติภัสร์ศุภเดช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

     
  : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     p 04 Copy p 08 p 53 p 09
           
     ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
อรอนงค์ ยิ่งปัญญาธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ส.ต.อ.หญิงยุพารัตน์ มงคลการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
จาฬุวรรณ  จันทโกสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
    : งานวิจัยและประเมินผล
     p 12 P 58  p 25  
     ณภัสนันท์  วงศ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 จุฑารัตน์ สัตนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 สุธีลาพร  ริพล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
    p 43 P 63    
    สุพัตรา ณ อุบล
เจ้าหน้าที่
สุพัตรา ศิริพันธ์
เจ้าหน้าที่
   
    : งานจัดทำงบประมาณ
     p 10  P 70 p 41  
     ณัฐปภัสร์  ฏปวรนันท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
หัสยา เวชชูศักดิ์ชัยกุล
นักวิชาการคลัง
 สุพัตรา  เดชะคำภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 
  :: ฝ่ายนิติการ
     P 74      
     ประไพศรี  ศิริทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
     
    : งานด้านนิติการ
    p 14 p 15  P 67
 
    สุรศักดิ์  สุระวงศ์
นิติกรชำนาญการ
บัญชา  โสภาวงค์
นิติกรชำนาญการ
สุนิภา สุขสุเหิม
เจ้าหน้าที่
 
    : งานวินัยพนักงานและลูกจ้าง
     p 016  p 35 p 57  
      ธนิต  แห่งธรรม
นิติกรชำนาญการ
 เอมอร พันธ์คำ
นิติกรชำนาญการ
จิรวัสส์ ฉวีรักษ์
นิติกรปฏิบัติการ
 
    p 46      
     ไพลินรัตน์ สายสอน
เจ้าหน้าที่
     
    :: ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
     p 22      
    ภัททิยาภรณ์  ใครบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
     
    : งานบริการระบบคอมพิวเตอร์
    p 20 p 21 p 44 P 73
    เจนณรงค์  นามมณี
หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อ้อยใจ  ผิวทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เจตตรินทร์ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ธนวัฒน์ ฐิติปัญโยภาส
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
    : งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
     p 19  p 40    
    พงศธร  โชติมานนท์
หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
วิภารัตน์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
    : งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
     p 24 p 23 p 55  P 72
     ขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เอกลักษณ์  ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
กิตติยา เชิดชูขันติพง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 ภูวรรณ ปิ่นมณี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
     p 27  p 28    
    สุวิทย์  พบลาภ
ลูกจ้างประจำ
ชาญชัย  สวัสดี
เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง
   
    : งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
       p 29 p 47  p 54
       ชินวัตร  มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วัชราภรณ์ บุญชิต
เจ้าหน้าที่
 ศุจินทรา ใจหาญ
เจ้าหน้าที่
     P 71      
    สยามกมล ชัยเรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่
     

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

847082
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1244
1247
7363
831560
6267
36864
847082

Your IP: 54.236.62.49
2021-03-05 22:25