Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

กองวิชาการและแผนงาน

p 05
สมลักษณ์  บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกกองวิชาการและแผนงาน
         
  :: งานธุรการ
         
   p 02  p 04  p 03                   
  อรนุช  พานคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
พรหมจักรี  เวชมนัส
เจ้าพนักงานธุรการ
เอกชัย  แก่นสา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
         
  :: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
           
     p 18 p 10 p 12 p 08
    พิศาล  ดีพร้อม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ณัฐปภัสร์  ฏปวรนันท์
นักวิชาการคลัง
ณภัสนันท์  วงศ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อรอนงค์ ยิ่งปัญญาธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     p 09 p 13  p 33 NEW สพตรา ณ อบล
    จาฬุวรรณ  จันทโกสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
สุรีรัตน์  สิงห์มุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
สุพัตรา  เดชะคำภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
สุพัตรา ณ อุบล
พนักงานจ้างเหมา
           
  :: ฝ่ายนิติการ
           
     p 14  p 15  p 016 p 17 
    สุรศักดิ์  สุระวงศ์
นิติกร
บัญชา  โสภาวงค์
นิติกร
 ธนิต  แห่งธรรม
นิติกร
สุนทร  สิทธิธรรม
นิติกร 
     p 35 p 36     
    เอมอร พันธ์คำ
นิติกร
สุนิภา สุขสุเหิม
พนักงานจ้างเหมา
   
    :: ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
           
     p 18  p 20 p 19   
    พิศาล  ดีพร้อม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
เจนณรงค์  นามมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 พงศธร  โชติมานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
     p 21      
    อ้อยใจ  ผิวทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
     
    :: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
           
     p 22  p 23  p 24  p 25
    ภัททิยาภรณ์  ใครบุตร
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ธิรักษ์  ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน
นักประชาสัมพันธ์
สุธีราพร  ริพล
นักประชาสัมพันธ์
     p 26  p 27    
    พลอยฐิชาภรณ์  จันภิรักษ์
นักประชาสัมพันธ์
สุวิทย์  พบลาภ
พนักงานขับรถยนต์
   
     p 28  p 29    
    ชาญชัย  สวัสดี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ชินวัตร  มิ่งขวัญ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์