Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
s 01
สุจิตรา  นามพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
: งานธุรการ
อดเทพ สนทรา  
 
 
อดิเทพ สุนทรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
ประจกษ ตอโชต02  จตรปราณ จนทรเพญ  แกวมณ ศรสารคาม ณฐฐาพร นามพทกษ 
ประจักษ์ ต่อโชติ
เจ้าหน้าที่
จิตรปราณี จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่
แก้วมณี ศรีสารคาม
เจ้าหน้าที่
ณัฐาพร นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่
 รชากร พลอาษา ณฐดนย พนธเพชร 02  พนม สมเพราะ ภศราภรณ อดมรตน 
รชากร พลอาษา
เจ้าหน้าที่
ณัฐดนัย พันธ์เพชร
เจ้าหน้าที่
 พนม  สมเพราะ
เจ้าหน้าที่
ภัศราภรณ์ อุดมรัตน์
เจ้าหน้าที่
 ขวญชนก นามพทกษ      
ขวัญชนก นามพิทักษ์
เจ้าหน้าที่
     
: งานการเงินและบัญชี
s 20      
นรินทร คมแม่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     
: งานระบบสารสนเทศ
       
       
:: ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
       
: งานสังคมสงเคราะห์
s 21      
ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร โคตรบุรี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
     
 ภศราภรณ อดมรตน  รชากร พลอาษา    
 ภัศราภรณ์ อุดมรัตน์
เจ้าหน้าที่
 รชากร พลอาษา
เจ้าหน้าที่
   
: งานจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
s 19      
พัชรินทร์ ธรรมสัตย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
     
:: ฝ่ายพัฒนาชุมชน
       
: งานพัฒนาชุมชน
s 02      
สุชญา  ฤทธิ์เปี่ยม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
     
นสต ไชยพงษ สจตราภรณ จนทรพวง02 s 06 สมหมาย หมทอง
นิสิต ไชยพงษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
สุจิตราภรณ์  จันทร์พวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ภรณ์นภัส จำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงนพัฒนาชุมชน
สมหมาย  หมทอง
เจ้าหน้าที่
: งานส่งเสริมอาชัพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
s 03      
กรุณา  ทองคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
                                   
:: ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
       
: งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
s 26 s 24    
กาญจนา ศรีสง่า
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 เกศมณี สมสะอาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2398261
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1216
823
14317
2376157
36399
71610
2398261

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-29 23:53