Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ

ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครอุบลราชธานี

(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  38  โครงการ 88,718,000
แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 87,718,000
1 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนจงกลนิธารณ์- ถนนผาแดง) 2,704,000
2 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนผาแดง- ถนนหลวง) 1,153,000
3 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท-ถนนจงกลนิธารณ์) 535,000
4 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสุริยาตร์ (ช่วงถนนชยางกูร - ถนนนครบาล) 2,741,000
5 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสุริยาตร์ (ช่วงถนนแจ้งสนิท-ถนนชยางกูร) ด้านทิศเหนือ 872,000
6 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนอุปลีสาน(ช่วงถนนแจ้งสนิท-ถนนชยางกูร) ด้านทิศใต้ 1,496,000
7 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนอุปลีสาน-ทางเข้าสนามบินนานาชาติ) 983,000
8 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาล (ช่วงถนนพโลรังฤทธิ์- ถนนสรรพสิทธิ์) 1,968,000
9 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนบูรพาใน (ช่วงถนนอุปลีสาน- ถนนสรรพสิทธิ์) 734,000
10 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสุริยาตร์ (ช่วงถนนนครบาล- ถนนบูรพาใน) 2,230,000
11 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงอุปราช- ถนนหลวง) 2,007,000
12 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนพิชิตรังสรรค์ (ช่วงถนนเทพโยธี- ถนนบูรพาใน) 1,715,000
13 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน) 1,766,000
14 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนเทพโยธี-ถนนบูรพาใน) 1,732,000
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 (ซอยจันทร์พวง) 2,180,000
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 2,700,000
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 28 5,960,000
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชลประทาน - ท่าบ่อ 330,000
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนชลประทาน - ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 51) 147,000
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 5 2,480,000
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่93/1) 3,190,000
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 42 (ข้างบ้านเลขที่ 76-78) 940,000
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยอุปลีสาน 12 659,000
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพิชิตรังสรรค์ (ข้างบ้านเลขที่ 424) 204,000
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 3 (ข้างบ้านเลขที่ 45) 824,000
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำถนนเบ็ญจะมะ 753,000
27 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุริยาตร์ 4 1,160,000
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนภาษีเจริญ (ข้างบ้านเลขที่ 115) 133,000
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุริยาตร์ 2 (ข้างบ้านเลขที่ 4/7) 65,000
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนสรรพสิทธิ์ 8,10 และ 14 5,200,000
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 21.4 207,000
32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพโลชัย (ข้างสำนักงานประกันสังคม) 3,690,000
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนราชบุตร-ถนนหลวง) และถนนยุทธภัณฑ์ (ช่วงถนนยุทธภัณฑ์-ถนนเขื่อนธานี) 5,400,000
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนอุปลีสาน (ช่วงถนนพลแพน - ถนนนครบาล) 6,800,000
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนพรหมราช (ช่วงถนนอุปราช - ถนนหลวง) 3,500,000
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพโลชัย 5 8,660,000
37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพโลชัย 9 9,900,000
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 1,000,000
38 โครงการปรับปรุงระบบจราจร 1,000,000
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  6  โครงการ 460,000
แนวทางการพัฒนา  การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน 350,000
1 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 100,000
2 โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC" 200,000
3 โครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามโครงการพระราชดำริ) 50,000
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 110,000
4 โครงการเยาวชน ฮักบ้าน แพงเมือง สืบสานหม่องเที่ยว 50,000
5 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
6 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 30,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  3  โครงการ 20,497,000
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย 2,000,000
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) 2,000,000
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 18,497,000
2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง 12,491,000
3 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (สวนสาธารณะห้วยม่วง) 6,006,000
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     จำนวน  59  โครงการ 79,520,000
แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 50,000
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเทศบาล 50,000
แนวทางการพัฒนา   จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 600,000
2 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 150,000
3 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 200,000
4 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 150,000
5 โครงการอบรมจราจรแก่เยาวชนและประชาชน 100,000
แนวทางการพัฒนา  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 850,000
6 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 800,000
7 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 50,000
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 4,240,600
8 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 1,931,600
9 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 1,060,000
10 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน 500,000
11 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 140,000
12 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 250,000
13 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 169,000
14 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 50,000
15 โครงการรับบริจาคโลหิต 40,000
16 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 100,000
แนวทางการพัฒนา  จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 6,310,000
17 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 50,000
18 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 6,260,000
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 234,000
19 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 234,000
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3,597,100
20 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 1,800,000
21 โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 50,000
22 โครงการเข้าค่ายดาวท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 13 100,000
23 โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล 40,000
24 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 17,000
25 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา 1,000,000
26 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 100
27 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 100,000
28 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
29 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 30,000
30 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 40,000
31 โครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
32 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
33 โครงการหนูน้อยฟันสวย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 20,000
34 โครงการเข้าค่าย Day Camp  โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 30,000
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 55,872,000
35 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, สังกัด สพฐ., สังกัดกรมการศาสนา และสังกัดตำรวจตระเวณชายเเดน 32,990,700
36 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, สังกัด สพฐ., และสังกัดกรมศาสนา 22,821,300
37 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000
38 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 40,000
แนวทางการพัฒนา   จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 130,000
39 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 30,000
40 โครงการศูนย์สารสนเทศอาเซียน 100,000
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 4,626,300
41 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 500,000
42 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 100,000
43 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "อุบลฮักแพง" ประจำปี 2556 9,600
44 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2,930,000
45 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 23,900
46 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 1,062,800
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา 50,000
47 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ 50,000
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วม 560,000
พัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
48 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
49 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 500,000
50 โครงการประชุมชุมชน 50,000
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 50,000
51 โครงการจัดทำแผนชุมชนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 1,900,000
52 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 400,000
53 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 100,000
54 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000
55 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
56 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600,000
57 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 450,000
58 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
59 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 150,000
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  40  โครงการ 26,038,400
แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 108,000
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีและข้าราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 8,000
2 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 1,790,000
3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 1,000,000
4 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
5 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 200,000
6 โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 240,000
7 โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
8 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 50,000
9 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 22,329,900
10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล 906,900
11 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 5,571,500
12 โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ 696,000
13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง 625,300
14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่นกลางแจ้งสนามเด็กเล่น 150,000
15 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 541,000
16 โครงการปรับปรุงทางเท้าโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1,232,000
17 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 184,000
18 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 2,500,000
19 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 502,800
20 โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,500,000
21 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 100,000
22 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,404,000
23 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 178,700
24 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 1,000,000
25 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 500,000
26 โครงการปรับปรุงพื้นห้องโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 565,000
27 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 199,200
28 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 160,000
29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาราม 200,000
30 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 403,200
31 โครงการปรับปรุงลาน คสล.อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 620,000
32 โครงการก่อสร้างโรงเก็บรถขยะ 2,000,000
33 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 450,500
34 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 139,800
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น 506,500
35 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000
36 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ 100,000
37 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ 100,000
38 โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจ และการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 296,500
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฎิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,303,000
39 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในเทศบาล 1,303,000
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นภายในประเทศและต่างประเทศ 1,000
40 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000
รวมทั้งสิ้น   146   โครงการ 215,233,400

 

ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2170667
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
461
595
1056
2150793
46170
41047
2170667

Your IP: 18.207.240.77
2023-05-29 09:29