Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
p 18

นายพิศาล ดีพร้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง

  :: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  02    
 
  ธัญญพัทธ์  ศรีบุญสถิตพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
     
  :: งานธุรการ      
   001  Clerk 50    
   วสันต์  ไชยโยธิน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการ
นุธิดา  วงศ์หอม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
   
         
   006 007   พลอยนภส เบญจพนธเลศ 016
   พงศธร  อุดรวงศ์
เจ้าหน้าที่
 ปวีณา  ปัจฉาภาพ
เจ้าหน้าที่
พลอยนภัส  เบญจพันเลิศ
เจ้าหน้าที่
สรายุทธ  เย็นใจ
เจ้าหน้าที่
   คำแฝง ชำนาญเวช อาภรณ จำปาสด   ทองจนทร สายแวว 013 
   คำแฝง  ชำนาญเวช
เจ้าหน้าที่
 อาภรณ์  จำปาสด
เจ้าหน้าที่
 ทองจันทร์  สายแวว
เจ้าหน้าที่
 สายัน  พุดด้วง
เจ้าหน้าที่
  ชุมพล 1111 2222 ยศฐา
  ส.ต.ชุมพล วงษาบุตร
เจ้าหน้าที่
กนกวรรณ กาละวัน
เจ้าหน้าที่
ภาคิน วงศ์ขันธ์
เจ้าหน้าที่
ยศฐา พวงจำปา
เจ้าหน้าที่
 

121

อัจฉรา    
 

ธันยพร  ทองอาจน์
เจ้าหน้าที่

อัจฉรา ธรรมานุวงษ์
เจ้าหน้ที่
   
  :: งานเลขานุการและรัฐพิธี      
   นิดารัตน์      
  นิดารัตน์ ฤทธิโร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หัวหน้างานเลขานุการและรัฐพิธี
     
   นิยม 106  118  119
   นิยม เชื่อมาก
เจ้าหน้าที่
อังคนิดฐา  เวชชูศักดิ์ชัยกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
พนารินทร์  ดำมา
เจ้าหน้าที่
 จิตราพร  รูปคม
เจ้าหน้าที่
   112 113
 
วรรณ สวรรณโชต  สุภาพร
  สุณีภรณ์  พรมหล่อ
ผู้ช่วยนวิชาการสุขาภิบาล
เจษฏาภรณ์  วงศ์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่
 วรรณ๊  วรรณโชติ
เจ้าหน้าที่
สุภาพร สิงจันทร์โท
เจ้าหน้าที่
  s 14 สุภาวดี ศกรนทร ปองโลห spa 4
  ชาญยุทธ จันโทริ
เจ้าหน้าที่
สุภาวดี ยานยงค์
เจ้าหน้าที่
  ศักรินทร์  ป้องโล่ห์
เจ้าหน้าที่
 ทิพย์วรรณ  คำโสม
เจ้าหน้าที่
:: งานกิจการสภา     
  spa 3      
  อนุชิต  อัปกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
     
:: งานธุรการสภา
  spa 2      
  ดวงใจ  สุพจน์นิติภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หัวหน้างานธุรการสภา
     
         

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2398278
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
12
1221
14334
2376157
36416
71610
2398278

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-30 00:19