Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ประกาศสัญญาซื้อขาย ประจำปี 2564

มกราคม 64 1.รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 5 ห้อง จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.7/2564 
  2. รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 2 ห้อง จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.8/2564
  3. รถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 11/2564
  4. รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.12/2564
   
ธันวาคม 63 1. โครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มจุ่มไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.9/2564
  2. โครการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มจุ่มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.10/2564
   
พฤศจิกายน 63 1. ถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 ถัง
  2. รถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.2/2564
  3. รถบดย่อยกิ่งไม้ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนหน้าทีความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.3/2564
  4. รถบรรทุกขยะติดเชื้อแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.4/2564
 
ตุลาคม 63 1. ติดตั้งระบบส่งสัญญาณถ่ายทอดสด (Live streaming System) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 3 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 37/2563
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 8 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.27/2563
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 3 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.26/2563
  5. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.25/2563
  6.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.24/2563
  7. ค่าแผงกั้นสแตนเลสแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 6 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม สัญญาเลขที่ ทน.อบ.21/2563
  8. ค่าจัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สัญญาเลขที่ ทน.อบ.17/2563
   

ประกาศสัญญาซื้อขาย ประจำปี 2563

 

กันยายน 63 1. เครื่องกระตุกคลื่นหัวใจไฟฟ้า(AED) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.100/2563
  2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ)
  3. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน(สำนักปลัด) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.101/2563
  4. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 6 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.102/2563
   
สิงหาคม 63 1. รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.94/2563
  2. รถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี. จำนวน 3 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.95/2563
  3. เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.98/2563
   
กรกฎาคม 63 1. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.78/2563
  2. เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาแบบไม่สัมผัสน้ำ (Blood and plasma warmer,Drycontact) จำนวน 1 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 83/2563 
  3. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟซ และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก จำนวน 4 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 86/2563
  4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.85/2563
  5. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.87/2563
  6. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.80/2563
  7. เครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ(Auto CPR) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.82/2563
  8. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับฉีดยาชาเฉพาะที่ (Ultrasound for nevr block) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.84/2563
  9. รถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.89/2563
  10. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 90/2563
  11. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อกำลังไม่น้อยกว่า 36 แรงม้า จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.92/2563
   
มิถุนายน 63 1. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 1 ห้อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.74/2563
  2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.75/2563
  3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.76/2563
  4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งครบชุด) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.20/2563
  5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ อบ.ทน. 62/2563
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 54/2563
  7. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักการช่าง) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 73/2563
   
พฤษภาคม 63 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.56/2563
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 6 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.50/2563
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาฯ) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.36/2563
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 4 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.41/2563
  5. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.38/2563
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 9 เครื่อง (สำนักการศึกษา) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.32/2563
  7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.39/2563
  8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.34/2563
  9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.33/2563
  10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.47/2563
  11. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.51/2563
  12. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.44/2563
  13. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.52/2563
  14. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.46/2563
  15. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.40/2563
  16. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.45/2563
  17. ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.61/2563
   

 ข้อมูลโดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง