Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ประกาศสัญญาซื้อขาย ประจำปี 2563

 

มิถุนายน 63 1. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 1 ห้อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.74/2563
  2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.75/2563
  3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.76/2563
  4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งครบชุด) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.20/2563
  5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ อบ.ทน. 62/2563
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 54/2563
  7. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักการช่าง) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 73/2563
   
พฤษภาคม 63 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.56/2563
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 6 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.50/2563
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาฯ) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.36/2563
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 4 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.41/2563
  5. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.38/2563
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 9 เครื่อง (สำนักการศึกษา) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.32/2563
  7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.39/2563
  8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.34/2563
  9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.33/2563
  10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.47/2563
  11. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.51/2563
  12. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.44/2563
  13. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.52/2563
  14. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.46/2563
  15. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.40/2563
  16. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.45/2563
  17. ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.61/2563
   

 ข้อมูลโดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง