Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ประกาศสัญญาซื้อขาย ประจำปี 2564

กรกฎาคม 1. โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าชุดเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.158/2564 
  2. โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สัญญาเลขที่ ทน.อบ.154/2564
มิถุนายน 1. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.14/2564
  2. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.16/2564
  3. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน และชั้นวางแฟ้ม จำนวน 3 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.22/2564
  4. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.30/2564
  5. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.31/2564
  6. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม จำนวน 1 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.32/2564
  7. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.33/2564
  8. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.36/2564
  9. โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.37/2564
  10. โครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.38/2564
  11. โครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงแบบเพาเวอร์มิกเซอร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าองค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.39/2564
  12. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 รายการ หน่วยตรวจสอบภายใน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.41/2564
  13. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.46/2564
  14. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 15 ช่อง (โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.49/2564
  15. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าชั้นวางของเล่น 3 ช่อง อเนกประสงค์ ขนาด42x30x89 ซม. (โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.50/2564
  16. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.57/2564
  17. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.58/2564
  18. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ สัญญษเลขที่ ทน.อบ.59/2564
  19. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา สัญญาเลขที่ ทน.อบ.60/2564
  20. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.61/2564
  21. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร สัญญาเลขที่ ทน.อบ.71/2564
  22. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม สัญญาเลขที่ ทน.อบ.84/2564
  23. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ โรงเรียนเทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร สัญญาเลขที่ ทน.อบ.90/2564
  24. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โรงเรียนเทศบาล 5ชุมชนก้านเหลือง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.62/2564
  25. โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม สัญญาเลขที่ ทน.อบ.104/2564
  26. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.105/2564
  27. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สัญญาเลขที่ ทน.อบ.114/2564
  28. โครงการซื้ิอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สัญญาเลขที่ ทน.อบ.115/2564
  29. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สัญญาเลขที่ ทน.อบ.122/2564
  30. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3) จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.116/2564
  31. โครงการซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งและบรรจุสิ่งปฏิกูลความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.152/2564
  32. โครงการซื้อติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์และระบบฉายภาพสำหรับห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 1 ชุด สัญญาเลขที่ ทน.อบ.153/2564
  33. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.76/2564
  34. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.77/2564
  35. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 80/2564
  36. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.81/2564
  37. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.85/2564
  38. โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดทาง Facebook สัญญาเลขที่ ทน.อบ.94/2564
  39. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) สัญญาเลขที่ ทน.อบ95/2564
  40. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ขนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.96/2564
  41. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 สัญญาเลขที่ ทน.อบ.97/2564
  42. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สัญญาเลขที่ ทน.อบ.98/2564
  43. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.99/2564
  44. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สัญญาเลขที่ ทน.อบ.87/2564
  45 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.125/2564
   
พฤษภาคม 1. โครงการซื้อรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.121/2564
  2. โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุถังบบรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.142/2564
  3. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับสำนักงาน) จำนวน 3 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.78/2564
  4. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก) จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.79/2564
  5. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 5 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.82/2564
  6. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.83/2564 
  7. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.140/2564
  8. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.141/2564
  9. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) จำนวน 2 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.123/2564
10. โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.124/2564
  11. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.138/2564
  12. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.139/2564
  13. โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.143/2564
 14. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 2 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.146/2564
  15. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.147/2564
  16. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.148/2564
  17. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าพัดลมโคจร) โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.21/2564
  18. โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA) โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.26/2564
  19. โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ค่าจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.27/2564
  20. โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ค่าเครื่องฉายภาพ 3 มิติ) โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.35/2564
  21. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.91/2564
  22. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA) จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.92/2564
  23. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.93/2564
  24. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 10 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.150/2564
   
เมษายน 1. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่2) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.72/2564
  2. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่2) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง สัญญเลขที่ ทน.อบ.100/2564
  3. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่2) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สัญญเลขที่ ทน.อบ.101/2564
  4. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.102/2564
  5. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA) จำนวน 3 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.103/2564 
  6. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.106/2564
  7. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ) จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.108/2564
  8. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.109/2564
  9. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.110/2564
  10. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง สํญญาเลขที่ ทน.อบ.111/2564
   
มีนาคม 1. โครงการซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.66/2564
  2. โครงการซื้อรถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 2 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.70/2564
  3. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.74/2564
  4. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.75/2564
  5. โครงกาารซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล) สัญญาเลขที่ 48/2564
  6. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.65/2564
  7. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.64/2564
  8. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัว สัญญาเลขที่ ทน.อบ.43/2564
  9. โครงการซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก) จำนวน 1 ตัว สัญญาเลขที่ ทน.อบ.73/2564
  10. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.45/2564
  11. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร และเก้าอี้ สำหรับผู้บริหาร) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.44/2564
  12. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) สัญญาเลขที่ ทน.อบ.63/2564
  13. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน )สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 53/2564
  14. โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สัญญาเลขที่ ทน.อบ.52/2564
  15. โครงการซื้อครุุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สัญญาเลขที่ ทน.อบ.54/2564
  16. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.56/2564
  17. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.69/2564
   
กุมภาพันธ์ 64 1. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล) จำนวน 1 ตัว สัญญาเลขที่ ทน.อบ.17/2564
  2. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด สัญญาเลขที่ ทน.อบ.19/2564
  3. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล) จำนวน 1 ตัว สัญญาเลขที่ ทน.อบ18/2564
  4. โครงการซื้อเครื่องหายใจชนิดอัดอากาศแบบพายหลัง (SCBA) จำนวน 10 ชุด สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 23/2564
  5. โครงการซื้อรถจักรยานยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน สัญญาจ้าง ทน.อบ. 24/2564
6. โครงการซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 25/2564
  7. โครงการซื้อครุภัณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตี้อ สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 20/2564
  8. โครงการซื้อครุภัณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาา-ดำ) ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 14/2564
  9. โครงการซื้อครุภัณ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) งานการเจ้าหน้าที่ สัญญาเลขที่ ทน.อบ.15/2564
  10. โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ตู้โชว์กระจก,ตู้เก็บเอกสาร) งานเลขานุการและรัฐพิธี สัญญาเลขที่ ทน.อบ.16/2564
   
มกราคม 64 1.รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 5 ห้อง จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.7/2564 
  2. รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 2 ห้อง จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.8/2564
  3. รถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 11/2564
  4. รถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.12/2564
   
ธันวาคม 63 1. โครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มจุ่มไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.9/2564
  2. โครการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั้มจุ่มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.10/2564
   
พฤศจิกายน 63 1. ถังคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 ถัง
  2. รถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.2/2564
  3. รถบดย่อยกิ่งไม้ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนหน้าทีความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.3/2564
  4. รถบรรทุกขยะติดเชื้อแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ ทน.อบ.4/2564
 
ตุลาคม 63 1. ติดตั้งระบบส่งสัญญาณถ่ายทอดสด (Live streaming System) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 3 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 37/2563
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 8 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.27/2563
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 3 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.26/2563
  5. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.25/2563
  6.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 2 เครื่อง สัญญาเลขที่ ทน.อบ.24/2563
  7. ค่าแผงกั้นสแตนเลสแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 6 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม สัญญาเลขที่ ทน.อบ.21/2563
  8. ค่าจัดหาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สัญญาเลขที่ ทน.อบ.17/2563
   

ประกาศสัญญาซื้อขาย ประจำปี 2563

 

กันยายน 63 1. เครื่องกระตุกคลื่นหัวใจไฟฟ้า(AED) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.100/2563
  2. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ)
  3. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน(สำนักปลัด) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.101/2563
  4. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 6 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.102/2563
   
สิงหาคม 63 1. รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.94/2563
  2. รถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี. จำนวน 3 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.95/2563
  3. เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.98/2563
   
กรกฎาคม 63 1. เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.78/2563
  2. เครื่องอุ่นเลือดและพลาสมาแบบไม่สัมผัสน้ำ (Blood and plasma warmer,Drycontact) จำนวน 1 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 83/2563 
  3. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟซ และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก จำนวน 4 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 86/2563
  4. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.85/2563
  5. เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.87/2563
  6. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.80/2563
  7. เครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ(Auto CPR) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.82/2563
  8. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับฉีดยาชาเฉพาะที่ (Ultrasound for nevr block) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.84/2563
  9. รถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.89/2563
  10. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 90/2563
  11. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อกำลังไม่น้อยกว่า 36 แรงม้า จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.92/2563
   
มิถุนายน 63 1. ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 1 ห้อง - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.74/2563
  2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.75/2563
  3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมหลังคา เครื่องยนต์เบนซิน มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.76/2563
  4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งครบชุด) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ.20/2563
  5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน - สัญญาเลขที่ อบ.ทน. 62/2563
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง (ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 54/2563
  7. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักการช่าง) - สัญญาเลขที่ ทน.อบ. 73/2563
   
พฤษภาคม 63 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.56/2563
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 6 เครื่อง (กองวิชาการและแผนงาน) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.50/2563
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง (งานป้องกันและบรรเทาฯ) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.36/2563
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 4 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.41/2563
  5. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 10 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.38/2563
  6. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 9 เครื่อง (สำนักการศึกษา) -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.32/2563
  7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.39/2563
  8. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.34/2563
  9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.33/2563
  10. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.47/2563
  11. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.51/2563
  12. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.44/2563
  13. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.52/2563
  14. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.46/2563
  15. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.40/2563
  16. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.45/2563
  17. ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ -สัญญาเลขที่ ทน.อบ.61/2563
   

 ข้อมูลโดย ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง