Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สำนักการศึกษา

ed 00
ดร.มนต์ตรี  ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง
:: ส่วนบริหารการศึกษา
 : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  ed 36      
  พรพรรณ ศรีลาชัย
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
     
  : งานการเจ้าหน้าที่
  ปารชาต กานนอย ed 13    
    ปาริชาติ ก้านน้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัญชรีย์  บุญเที่ยง
ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
   
 ed 39เพ็ญศรี เถาว์โท
ผู้อำนวยการส่วนการบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง  
  : งานวางระบบแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
         
: ฝ่ายกิจการโรงเรียน
  ed 06      
  ระวีวรรณ  จันทร์ส่อง
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
     
  : งานโรงเรียน   
  ชวนรตน พฤกษาหรญวฒน ed 12    
   ชวันรัตน์ พฤกษาหิรัญวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นุชนภา  วุทธิสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
  : งานการศึกษาปฐมวัย
         
  : งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
         
  : งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
         
 ed 03ดร.เสรี  ทองเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง    
:: ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
: ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
  P 11      
  สรวิชญ์ แสงดี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
     
  : งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
    ed 31  ed 14 ed 24  
     วิจิตรา  ถังยิ้ม
นักสันทนาการ ชำนาญการ
 ว่าที่ ร.ต.ศุภักษร  สมรักษ์
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
  ปารณีย์  นิลเปรม
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
 
    : งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
           
    : งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
           
  : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
           
    : งานกิจการศาสนา   
           
    : งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  
     P 12 P 13 P 20 P 21
    สิทธิพันธ์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ดนุดา ณ กาฬสินธุ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ขวัญแก้ว  กสิพันธ์
เจ้าหน้าที่
  ปรางทิพย์  สุภาคาร
เจ้าหน้าที่
    : งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
           
    : งานกีฬาและนันทนาการ   
           
  :: หน่วยศึกษานิเทศก์
    ed 02      
    ดร.ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา
ศึกษานิเทศก์/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวขาญ
     
    : งานนิเทศการศึกษา   
           
      P 22 ed 25 P 14
      มาเรียม  สาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ปทุมมา  สาธรราษฏร์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ณัฐดนัย สอนอาจ
เจ้าหน้าที่
  :: ฝ่ายแผนงานและโครงการ    
           
    : งานธุรการ   
    ed 38 ed 10 P 1 ed 11
     ภูวนาถ พรหมคุปต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 พิสมัย  ทวาเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 พรหมจักรี เวชมนัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมานมิตร  รัตนวงษา
ลูกจ้างประจำ
    P 3 P 2 P 4 P 5
    สุชาดา ชูเศียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 สุคีบ สิงหาภู
พนักงานขับรถยนต์
 สุเมธ มิ่งไชย
พนักงานขับรถยนต์
 กิตติกร พวงธรรม
พนักงานขับรถยนต์
    p 13      
    สุรีรัตน์ สิงห์หมุ้ย
เจ้าหน้าที่
     
    : งานแผนงานและโครงการ  
    มาพบศกด บญพบ P 6    
     มาพบศักดิ์ บุญพบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 วิไลพรรณ ขำตา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
    : งานงบประมาณ   
     P 15  ed 34  ed 15  P 7
     ธมกร สองจันทึก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 วาริณี  บัวขาว
นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
 สุดารัตน์  บัวทอง
ผู้ช่วยครู(คอมพิวเตอร์)
 กนกวรรณ วุฒสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
    P 8 P 9 P 10  
     อธิปศร สุขปาน
เจ้าหน้าที่
 สุทธินันท์ ปักการะสูง
เจ้าหน้าที่
 รุจิกร แก้วเนตร
เจ้าหน้าที่
 
    : งานระบบสารสนเทศ   
           
           

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

847223
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1385
1247
7504
831560
6408
36864
847223

Your IP: 54.236.62.49
2021-03-05 23:50