Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สำนักการศึกษา

ed 00
มนต์ตรี  ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง
ส่วนบริหารการศึกษา    
  :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  งานการเจ้าหน้าที่      
         
   -    
 
  นักวิชาการศึกษา ปก./ขก.)      
    ed 13
 
 
      อัญชรีย์  บุญเที่ยง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
    งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ      
       ed 21    
    จอมนภา  เหมวงษ์
เจ้าหน้าที่
   
  :: ฝ่ายกิจการโรงเรียน
           
       ed 12  ed 24  
       นุชนภา  วุทธิสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปารณีย์  นิลเปรม
เจ้าหน้าที่
 
  ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ed 03
เสรี  ทองเลิศ
ผู้อำนวยส่วนส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
:: ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
         
   ed 31 ed 14     
   วิจิตรา  ถังยิ้ม
นักสันทนาการ ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ศุภักษร  สมรักษ์
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
   
           
           
    :: ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
           
     ed 06 ed 23   ed 22 ed 32 
    ระวีวรรณ  จันทร์ส่อง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ขวัญแก้ว  กสิพันธ์
เจ้าหน้าที่
 อภิชิต  บุตตา
เจ้าหน้าที่
ปรางทิพย์  สุภาคาร
เจ้าหน้าที่
           
            
  :: หน่วยศึกษานิเทศก์
           
     ed 02  ed 25 ed 33   
    ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปทุมมา  สาธรราษฏร์
เจ้าหน้าที่
 มาเรียม  สาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
    :: แผนงานและโครงการ      
           
    ed 30  p 11 ed 10  ed 11
    พรนิรันดร์  จัยสิน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ธมกร สองจันทึก
นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
พิสมัย  ทวาเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมานมิตร  รัตนวงษา
ลูกจ้างประจำ
     ed 34  ed 15  
 
    วาริณี  บัวงาม
นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
สุดารัตน์  บัวทอง
ผู้ช่วยครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์