Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
ed 00
ดร.มนต์ตรี  ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง
:: ส่วนบริหารการศึกษา      
:: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่      
ed 36      
พรพรรณ ศรีลาชัย
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
     
: งานการเจ้าหน้าที่
ปารชาต กานนอย ed 13    
ปาริชาติ ก้านน้อย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อัญชรีย์  บุญเที่ยง
ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
   
ed 39
 เพ็ญศรี เถาว์โท
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
: งานวางระบบแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
       
:: ฝ่ายกิจการโรงเรียน      
ed 06      
ระวีวรรณ  จันทร์ส่อง
หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
     
: งานโรงเรียน   
ชวนรตน พฤกษาหรญวฒน ed 12    
 ชวันรัตน์ พฤกษาหิรัญวัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นุชนภา  วุทธิสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
: งานการศึกษาปฐมวัย
       
: งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
       
: งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ed 03   
ดร.เสรี  ทองเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง   
:: ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
: ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย        
P 11      
สรวิชญ์ แสงดี
หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
     
: งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
ed 31  ed 14 ed 24  
 วิจิตรา  ถังยิ้ม
นักสันทนาการ ชำนาญการ
 ว่าที่ ร.ต.ศุภักษร  สมรักษ์
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
  ปารณีย์  นิลเปรม
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
 
: งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
       
: งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
       
:: ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
       
: งานกิจการศาสนา   
       
: งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  
 P 12 P 13 P 20 P 21
สิทธิพันธ์ ศรีวิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ดนุดา ณ กาฬสินธุ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ขวัญแก้ว  กสิพันธ์
เจ้าหน้าที่
  ปรางทิพย์  สุภาคาร
เจ้าหน้าที่
: งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
       
: งานกีฬาและนันทนาการ   
       
:: หน่วยศึกษานิเทศก์
ed 02      
ดร.ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา
ศึกษานิเทศก์/ศึกษานิเทศก์เชี่ยวขาญ
     
: งานนิเทศการศึกษา   
       
  P 22 ed 25 P 14
  มาเรียม  สาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ปทุมมา  สาธรราษฏร์
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ณัฐดนัย สอนอาจ
เจ้าหน้าที่
:: ฝ่ายแผนงานและโครงการ   
       
: งานธุรการ   
ed 38 ed 10 P 1 ed 11
 ภูวนาถ พรหมคุปต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 พิสมัย  ทวาเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 พรหมจักรี เวชมนัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สมานมิตร  รัตนวงษา
ลูกจ้างประจำ
P 3 P 2 P 4 P 5
สุชาดา ชูเศียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 สุคีบ สิงหาภู
พนักงานขับรถยนต์
 สุเมธ มิ่งไชย
พนักงานขับรถยนต์
 กิตติกร พวงธรรม
พนักงานขับรถยนต์
p 13      
สุรีรัตน์ สิงห์หมุ้ย
เจ้าหน้าที่
     
: งานแผนงานและโครงการ  
มาพบศกด บญพบ P 6    
 มาพบศักดิ์ บุญพบ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 วิไลพรรณ ขำตา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
   
: งานงบประมาณ   
 P 15  ed 34  ed 15  P 7
 ธมกร สองจันทึก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 วาริณี  บัวขาว
นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
 สุดารัตน์  บัวทอง
ผู้ช่วยครู(คอมพิวเตอร์)
 กนกวรรณ วุฒสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
P 8 P 9    
 อธิปศร สุขปาน
เจ้าหน้าที่
 สุทธินันท์ ปักการะสูง
เจ้าหน้าที่
   
: งานระบบสารสนเทศ   
       
       

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2383005
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
718
697
6848
2369519
21143
71610
2383005

Your IP: 34.239.148.127
2023-09-22 19:10