Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-246-060-3

คณะผู้บริหาร
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
นายกเทศมนตรี
555 / 169
0-4524-6060-9
หน้าห้องเทศมนตรี
555
Fax. 0-4524-4489
รองนายกเทศมนตรี
167
0-4524-6067
รองนายกเทศมนตรี
166
0-4524-6066
รองนายกเทศมนตรี
168
0-4524-6068
รองนายกเทศมนตรี
177
0-4524-2052
ปลัดเทศบาล
143
0-4525-5326
รองปลัดเทศบาล (นายชัยยุทธ โยธามาตย์)
153
0-4524-3581
 สำนักงานเทศบาล ชั้น 1
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
โอเปอร์เรเตอร์
0
0-4524-6060
งานประชาสัมพันธ์
174
-
หัวหน้างานทะเบียน
112
-
งานบัตร
103
-
งานเกิด
102
-
งานย้าย
102
-
งานตาย
102
-
ฝ่ายส่งเสริมท่องเที่ยว
161
-
 สำนักการช่าง
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
131
0-4524-5300
ขออนุญาตก่อสร้าง
135
-
ตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร
135
-
ข้อมูลผังเมือง
134
-
ซ่อม / บำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
136 / 197

0-8072-36428
0-4524-0815

ตัดกิ่งไม้บนทางสาธารณะ
136
-
สวนสาธารณะ
136
-
แจ้งท่อระบายน้ำอุดตัน
136
-
ขุดลอกคูคลองสาธารณะ
136
-
น้ำท่วมผิวจราจร
136 / 134
-
ศูนย์เครื่องจักรกล / ฝาท่อชำรุด
-
0-4524-3497
 สำนักการคลัง
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
105
0-4525-4043
ชำระภาษี / ค่าธรรมเนียม
110
-
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
333
-
จัดซื้อ / จัดจ้าง / ประกวดราคา
114-117
Fax. 0-45240740
งานทรัพย์สิน
118
 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
170
-
การเงินและบัญชี
106 / 108
-
แผนที่ภาษี
109 / 155
-
ธุรการ และสถิติการคลัง
107
-
  กองวิชาการและแผนงาน
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน  
0-4524-4026
ปรึกษาข้อกฏหมาย / เทศบัญญัติ
207
-
ประสานงานข้อมูลแผน / โครงการ
137 / 138
-
ประสานแผนชุมชน
137 / 138
-
ประสานข้อมูลประเมินผล
137 / 138
-
ประสานข้อมูลงบประมาณ
137 / 138
-
งานบริการเว็ปไซต์เทศบาล
171
-
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
174 / 101 /111
-
ข่าวสารเทศบาล
174 / 101 /111
-
เสียงตามสายชุมชน
174 / 101 /111
-
 สำนักปลัดเทศบาล
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
179
0-4524-2160
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
160 / 162
0-4524-6060-4
ทะเบียนราษฏร
102 / 104
0-4524-6060-4
ทำบัตรประชาชน
103
 
แจ้งย้าย เข้่า/ออก
102
 
แจ้ง เกิด/ตาย
102
 
ขอเลขบ้าน
103
 
งานบุคคล
163
0-4524-2160
เทศกิจ / เหตุรำคาญ
122
0-4524-6060-4
ขออนุญาตใช้เสียง
122 / 121
 
เรื่องราวร้องทุกข์
122
 
ศูนย์ป้องกันอุบัติภัย / อุทกภัย
150 / 199
0-4524-5500
เหตุไฟไหม้ / สาธารณภัย
150 / 199
0-4524-5500
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
161
0-4524-6060-4
งานเทศพาณิชย์
162
0-4524-6060-4
งานธุรการ (สารบรรณกลาง)
162
0-4524-6060-4
FAX. 0-4525-5232    
 สำนักการศึกษา
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
142
0-4524-6060
แจ้งเด็กเข้าเกณฑ์
139
-
อบรมเยาวชน / นักเรียน
139
-
งานประเพณี วัฒนธรรม
139
-
หน่วยนิเทศก์การศึกษา
140
-
งานบุคคล
139
-
งานการเงิน
129
-
ธุรการ
129
-
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล    
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
-
0-4525-4669
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
-
0-4531-1956
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
-
0-4524-1001
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
-
0-4525-6126
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง
-
0-4531-4698
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
-
0-4524-5449
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมหาวนาราม
-
0-4526-3221
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดใต้พระเจ้าใหญ่ องค์ตื้อ
-
0-4526-0097
 กองสวัสดิการสังคม
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
-

045-246-080

045-241442

การฝึกอาชีพชุมชน
-
สินค้าชุมชน
-
ประสานกรรมการชุมชน
-
การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนชรา / คนพิการ /
ผู้ป่วยเอดส์
-
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
-
ต้นกล้าอาชีพ (ลงทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ)
-
โครงการ SML / ชุมชนพอเพียง
-
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
191
0-4525-5115
ขออนุญาตประกอบการค้า / ตลาด
187
-
ปรึกษาสุขภาพช่องปาก หรือทำฟัน
181
-
รถสุขาเคลื่อนที่
193
-
รถดูดสิ่งปฏิกูล
193
-
ขยะตกค้าง
193
0-4525-0820
เหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบอาหาร
187
-
สุนัขจรจัด / ป้องกันพิษสุนัขบ้า
180
-
ฉีดสารเคมีกำจัดยุง / แมลง
192
-
ประสานงาน อสม. / ชมรมผู้สูงอายุ
188
-
แพทย์แผนไทย
-
-
งานส่งเสริมสุขภาพ
188
-
งานป้องกันควบคุมโรค
192
-
ข้อมูล จปฐ
188
-
งานธุรการ / งานการเงิน
189
-
งานแผนงาน
190
-
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล)
186
-
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว)
-
0-4528-1290
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย)
-
0-4524-3734
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)
-
0-4524-5018
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจ้าปู่)
-
0-4524-5381
ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (ราชภัฎ)
-
0-4531-1209
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม)
-
0-4525-5044
 หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
172
0-4524-6060-4
สถานธนานุบาล
งานบริการ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขภายใน
สายตรง
สถานธนานุบาล 1
198
0-4525-5385
สถานธนานุบาล 2
-
0-4525-6128

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

847211
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1373
1247
7492
831560
6396
36864
847211

Your IP: 54.236.62.49
2021-03-05 23:37