Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

:: การประมูลด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์  E-Bidding ::

 

มีนาคม 64 1. ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์ภู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 1 คัน
 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนชยางกูร (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ห้วยม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุถังบรรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งและบรรจุสิ่งปฏิกูลความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงปฏิมากรรมต้นเทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddnig)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนเพื่อจัดทำห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อติดตั้งป้าย LED ประชาสัมพันธ์ และระบบฉายภาพสำหรับห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 14 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมหน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กุมภาพันธ์ 64 1. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มกราคม 64 1. ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยข้างตลาดสอดเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชยางกรู 2 (ช่วงบ้านเลขที่ 546 ถึง หมู่บ้านบัวทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ธันวาคม 63 1. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบพายหลัง(SCBA) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร บรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบพายหลัง (SCBA) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
พฤศจิกายน63 1. ร่างวิจารณ์- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  2. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ตุลาคม 63 1. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 130 แรงม้า มีความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 5 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 2 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
กันยายน 63 1. ร่างวิจารณ์ - ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะติดเชื้อแบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน-ลู่วิ่งสวนสาธารณะหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อรถบดย่อยกิ่งไม้ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนหน้ามีความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
สิงหาคม 63 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  5. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  10. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสรรพสิทธิ์(ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ-ถนนชวาลานอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและภูมิทัศน์โดยรอบห้องทำงานสัตวแพทย์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  16. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  17. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดท่าวังหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  18. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  19. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียสามัคคี 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  20. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  21. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  22. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก-ซอยสรรพสิทธิ์ 11)(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยา 3)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  23. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนบูรพาใน(ถนนอุปลีสาน-ถนนราษฎร์บำรุง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  24. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสุริยาตร์(ถนนหลวง-เขตเทศบาลตำบลปทุม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  25. ร่างวิจารณ์-ประกวดราค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  26. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28. ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ)(3)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  30. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  31. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  32. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  33. ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  34. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน-ลู่วิ่งสวนสาธารณะหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  35. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงปฏิมากรรมต้นเทียน ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  36. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  37. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  38. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  39. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  40. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนบูรพาใน(ถนนอุปลีสาน-ถนนราษฎร์บำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  41. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  42. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง(ถนนชวาลานอก-ซอยสรรพสิทธิ์11)(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยา3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  43. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนสุริยาตร์(ถนนหลวง-เขตเทศบาลตำบลปทุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 

44. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  45. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12(ชุมชนโรงเรียนสามัคคี2) ด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  46. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8(ชุมชนสามัคคี 1,2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  47. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  48. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9(ชุมชนวัดท่าวังหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  49.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  50. ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งชุดควบคุมแสดงผล(Minitor Control)สำหรับติดตั้งห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  51. ประกวดราคาซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวนห้องสุขา 2 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  52. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบูรพานอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  53. ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งระบบส่งสัญญาณถ่ายทอด (Live streaming System) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
กรกฎาคม 63 1. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดท่าวังหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
  3. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
  4. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก-ซอยสรรพสิทธิ์ 11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยา 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
  5. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
  6. ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกคลื่นหัวใจไฟฟ้า (AED) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มิถุนายน 63 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดปทุมมาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับการฉีดยาชาเฉพาะที่(Ultrasound for nervr block) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟซ และวัดค่าสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมวัดภาควัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหายใจออกแบบจอภาพสีพร้อมวัดคุณภาพของการกดหน้าอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ (Aoto CPR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใยและเครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง 3 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลธานีสี่แยกถนนจงกลนิธารณ์ตัดกับถนนพิชิตรังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสีึ่แยกถนนจงกลนิธารณ์ตัดกับถนนสรรพสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนพโลชัยตัดกับถนนชวาลานอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนบูรพาในตัดกับถนนพโลรังฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนจงกลนิธารณ์ตัดกับถนนพิชิตรังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนบูรพาในตัดกับถนนพโลรังฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนจงกลนิธารณ์ตัดกับนนสรรพสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนพโลชัยตัดกับถนนชวาลานอก ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูลชุมชนบุ่งกาแซว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนบูรพาในตัดกับถนนพิชิตรังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนบูรพาในตัดกับถนนสรรพสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดกับถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22. ประกวดราคาจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  23. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  24. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)
  26. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะติดเชื้อ แบบปิคอัพ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
พฤษภาคม 63 1. ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนเทพโยธี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีบริเวณสี่แยกถนนเทพโยธีตัดกับถนนสรรพสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  7. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล-ตระการ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดกุดคูณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
เมษายน 63 1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีบริเวณสี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดกับถนนเทพโยธี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีบริเวณสี่แยกถนนเทพโยธีตัดกับถนนสรรพสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มีนาคม 63 1. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 10.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กุมภาพันธ์ 63 1. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 256 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อพร้อมติดต้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 256 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  7. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มกราคม 63 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดท่าวังหิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 1,2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก-ซอยสรรพสิทธิ์ 11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ยกเลิกประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
   11. ร่างวิจารณ์-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาซื้อรถเข็นขยะ แบบ 2 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 80 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสุขาอุปถัมป์-ห้วยม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (e-bidding)
  17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  19. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ธันวาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 - หนองฮาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนวังทอง (ช่วงซอยอุบล-ตระการ 11.1 - ซอยอุบลตระการ13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
พฤศจิกายน 62 1. ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับโรงเรียเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 3 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ตุลาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กันยายน 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยราชธานี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนพรหมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเลี่ยงเมือง 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี-ลำรางนาควาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
สิงหาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิธี-ถนนแจ้งสนิท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยสรรพสิทธิ์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสุริยาตร์ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยพโลรังฤทธิ์ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยโพธิ์ทอง 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมแซมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา-ถนนสรรพสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา-ถนนชยางกูร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำรางข้างสวนสาธารณะบูรพานอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กรกฎาคม 62 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
  2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยภาษีเจริญ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีเพื่อใ่ช้ในวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้อครุภัณ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (งานบำรุงรักษาทางและสะพาน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำ ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายเก๋งติดตั้งตู่บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,00 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ภายในมีห้องสุขา จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกมูลฝอย ติดตั้งชุดอัดมูลฝอยด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุตู้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศ์กเมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัดมูลฝอยด้วยระบบไอดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  15. ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ภายในมีห้องสุขา จำนวน ไม่น้อยกว่า 8 ห้อง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มิถุนายน 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเขื่อนธานี 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
พฤษภาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยเชื่อมถนนเทพโยธี-ถนนพลแพน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสุ่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ตสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูน 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแสงศรีทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มีนาคม 62 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดถนนสุริยาตร์) ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (สำนักการช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือน จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

 19. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีเพื่อใช้ในวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  20. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี พร้อมหลังคา หน้าต่างบานเลื่อน ที่นั่ง 3 แถว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21. ประกวดราคาจ้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 42 เมตร ชุมชนเบญจะมะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กุมภาพันธ์ 62 1. ประกวดราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่งแบบพับเก็บได้ จำนวน 50 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีเพื่อใช้ในวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดิน-ลู่วิ่ง รอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยวิธีคัดเลือก
  4. ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยวิธีคัดเลือก
  5. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
มกราคม 62

1. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  3. ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่งแบบพับเก็บได้ จำนวน 50 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ธันวาคม 61 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นทางเดิน-ลู่วิ่ง รอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลฯ สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับถนนสุริยาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลฯ สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนอุปราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลฯ สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับถนนเทพโยธี ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับพื้นทางเดิน-ลู่วิ่ง รอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลฯ สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนอุปลีสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวงถนนราชวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กันยายน 61 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดใหม่กุดคูณ) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
สิงหาคม 61 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดใหม่กุดคูณ) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำหนองบัว (ถนนเลี่ยงเมือง-ซอยธรรมวิถี 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ช่วงซอยแยกซอยชยางกูร 2.1 - 2.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร (ข้างบ้านเลขที่ 444 ซอยชยางกูร 2 และซอยเชื่อมซอยชยางกูร 6-8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
  6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 และ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
กรกฎาคม 61 1. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบอัดท้าย) จำนวน 4 คัน
  2. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ(วัดใหม่กุดคูณ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
พฤษภาคม 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ (วัดใหม่กุดคูณ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
มีนาคม 61 1. ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วนงานภาครัฐ เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  2. ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
กุมภาพันธ์ 61 1. ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี
  2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแจ้งสนิท 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 4.7 (ข้างบ้านเลขที่ 12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

10. ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ(แบบอัดท้าย) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  11. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   
มกราคม 61 1. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ (แบบถังคอนเทนเนอร์) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ(วัดใหม่กุดคูณ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ธันวาคม 60  - จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่ 1/2561)
 
สิงหาคม 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 (เลขที่ 22/2560)
มิถุนายน 60 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560(เลขที่ 2/2560)
พฤษภาคม 60 ประมูลจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 21/2560)
เมษายน 60 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (เลขที่ 20/2560)
   
มีนาคม 60 1. ประมูลซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 17/2560)
2. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ แบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 18/2560)
3. ประเมินซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 19/2560)
   
กุมภาพันธ์ 60 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 14/2560)
2. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน (เลขที่ 15/2560)
3. ประมูลจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 5 (เลขที่ 16/2560)
   
มกราคม 60 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 5/2559)
2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 6/2560)
3. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง(เลขที่ 7/2560)
4. ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสมเด็จ (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์-ถนนราษฎร์บำรุง)(เลขที่ 8/2560)
5. ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนพโลชัย (ช่วงถนนชวาลานอก-ถนนอุปราช)(เลขที่ 9/2560)
6. สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 10/2560)
7. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการอบรมให้ความรุ้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (เลขที่ 11/2560)
8. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเชื่อมซอยพโลชัย 5-ชุมชนวังสว่าง (เลขที่ 12/2560)
9. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 13/2560)
   
 ธันวาคม 59 1. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนสมเด็จ (ช่วงซอยอุบล-ตระการ4-ถนนราษฎร์บำรุง) (เลขที่ 1/2560)
2. สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 14 (เลขที่ 2/2560)
3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 3/2560)
4. ประมูลซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 4/2560)
พฤศจิกายน59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ภาคเรียนที่ 2/2559 (เลขที่ 1/2560)
   
สิงหาคม 59 1. สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด ครั้งที่ 2 (เลขที่ 31/2559)
2. ประมูลซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 32/2559)
3. สอบราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างถนนเป็นชนิด LED บริเวณถนนคนเดิน (เลขที่ 33/2559)
4. สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวจราจร ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 34/2559)
5. สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 35/2559)
6. ประกาศ ขอเพิ่มเติมข้อความในเอกสารสอบราคา
   
กรกฎาคม 59 1. ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย ถึง ซอยชยางกูร 34) (เลขที่ 28/2559)
2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 29/2559)
3. ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 30/2559)
   
มิถุนายน 59 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 3) (เลขที่ 27/2559)
พฤษภาคม 59 1. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา ซื้อรถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
2. โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 (เลขที่ 1/2559)
3. ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 24/2559)
4. ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) (เลขที่ 25/2559)
5. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจ รภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 26/2559)
เมษายน 59 1. ประมูลซื้อรถดูดโคลนโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 19/2559)
2. สอบราคาซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 20/2559)
3. สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 21/2559)
4. สอบราคาซื้อโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่ง แบบพับเก็บได้ จำนวน 30 ชุด (เลขที่ 22/2559)
5. ประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 10 ชุด (เลขที่ 23/2559)
มีนาคม 59 1. สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพนม 2 (เลขที่ 10/2559)
2. สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุบล-ตระการ 10 (เลขที่ 11/2559)
3. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY) (เลขที่ 12/2559)
4. ประมูลจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์) (เลขที่ 13/2559)
5. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน (เลขที่ 14/2559)
6. ประมูลซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (เลขที่ 15/2559)
7. ประมูลซื้อรถรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 16/2559)
8. สอบราคาซื้อรถบรรทุกปิคอัพ ตอนเดียว ขนิดยกเทเท้าย จำนวน 1 คัน (เลขที่ 17/2559)
9. สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 18/2559)
   
มกราคม 2559 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 4/2559)
2. ประมูลจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนชยางกูร(ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช) (เลขที่ 5/2559)
3. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า จำนวน 4 โครงการ
ธันวาคม 58 1. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY) (เลขที่ 1/2559)
2. (ยกเลิก) ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY)(เลขที่ 2/2559)
3. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (OVERRLAY)(เลขที่ 3/2559)
กันยายน 58 1. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 122/2558)
2. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) (เลขที่ 123/2558)
3. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 124/2558)
4. สอบราคาจ้างเหมาบุคคภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง (ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก (เลขที่ 125/2558)
5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามหญ้า เกาะกลางถนนเทพโยธี (เลขที่ 126/2558)
สิงหาคม 58 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 (เลขที่ 109/2558)
2. สอบราคาซื้อรถเข็นสำหรับขนขยะ(ถังไฟเบอร์) จำนวน 10 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 110/2558)
3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 คัน (เลขที่ 111/2558)
4. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 112/2558)

5. สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2557 (เลขที่ 113/2558)

6. ประมูลจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว (เลขที่ 114/2558)
7. ประมูลจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 115/2558)
8. ประมูลจ้างซ่อมแซมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภคสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง (เลขที่ 116/2558)
9. ประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 117/2558)
10. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (เลขที่ 118/2558)
11. สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เลขที่ 119/2558)
12. สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ (เลขที่ 120/2558)
13. สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ((เลขที่ 121/2558)
กรกฎาคม 58 1. สอบราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 53/2558)
2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 54/2558)
3. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 55/2558)
4. (ยกเลิก)การประมูลซื้อรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน (เลขที่ 56/2558)
5. ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 57/2558)
6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง (เลขที่ 58/2558)
7. สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ (JET AERATOR) จำนวน 5 เครื่อง (เลขที่ 59/2558)
8. สอบราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ชนิดดั้ม จำนวน 1 คัน (เลขที่ 60/2558)
9. สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 61/2558)
10. สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี. จำนวน 5 คัน (เลขที่ 62/2558) 
11. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 63/2558)
12. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 64/2558)
13. สอบราคาซื้อรถเข็นสำหรับขนขยะ(ถังไฟเบอร์) จำนวน 10 คัน (เลขที่ 65/2558)
14. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เลขที่ 66/2558)
15. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ จำนวน 9 โครงการ
16. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ
17. ประมูลจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3
18. ประมูลจ้างโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 8 โครงการ
19. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 17
20. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำ จำนวน 5 โครงการ
21. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง จำนวน 5 โครงการ
22. สอบราคาซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ ครั้งที่ 2 (เลขที่ 100/2558)
23. สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องเล่นออกกำลังกายและสนามเด็กเล่นภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  (เลขที่ 101/2558)
24. สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนศรีณรงค์) ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช-ถนนสุปัฎน์) และถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนอุปราช-ถนนสุปัฎน์)  (เลขที่ 102/2558)
25. สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศนครอุบลราชธานี)  (เลขที่ 103/2558)
26. สอบราคาซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ ชนิดดั้ม จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 104/2558)
27. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 105/2558)
28. สอบราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 106/2558)
29. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 107/2558)
30. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 108/2558)
มิถุนายน 58 1. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 47/2558)
2. ประมูลจ้างปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 48/2558)
3. สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง (เลขที่ 49/2558)
4. สอบราคาซื้อรถบรรทุก (เบนซิน) จำนวน 1 คัน (เลขที่ 50/2558)
5. สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบ 4 ใบพัด (เลขที่ 51/2558)
6. ประมูลเจ้าก่อสร้างเตามเผาศพแบบไร้มลพิษวัดพลแพน (เลขที่ 52/2558)
พฤษภาคม58 1. ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 45/2558)
2. สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนระดับชั้น ป.1 - ปวช. (เลขที่ 1/2558)
3. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 2 คัน (เลขที่ 46/2558)
4. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 1/2558)
เมษายน 58 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 44/2558)
มีนาคม 58 1. ประมูลจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 5 จุด (เลขที่ 26/2558)
2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล1 บูรพาอุบล ครั้งที่ 3 (เลขที่ 28/2558)
3. ประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 29/2558)
4. ประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เลขที่ 30/2558)
5. สอบราคาจ้างปรับปรุงสวนสาธารณะอยู่ วงศ์ธรรม (เลขที่ 31/2558)
6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 32/2558)
7. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 33/2558)
8. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 34/2558)
9. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด (เลขที่ 35/2558)
10. ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ข้างซอยชยางกูร 4 - ชยางกูร 12) (เลขที่ 36/2558)
11. ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 37/2558)
12. ประมูลจ้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ บริเวณสี่แยกถนนพรหมเทพตัดกับถนนอุปราช (เลขที่ 38/2558)
13. สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ชุด (เลขที่ 39/2558)
14. สอบราคาซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน (เลขที่ 40/2558)
15. สอบราคาซื้อหินคลุก (เลขที่ 41/2558)
16. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 42/2558)
17. สอบราคาซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก จำนวน 12 รายการ (เลขที่ 43/2558)
มกราคม 58 1. สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ (เลขที่ 18/2558)
2. สอบราคาจ้างรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 19/2558)
3. สอบราคาซื้อพันธ์ุบัวพร้อมปลูกและวัสดุการเกษตร (เลขที่ 20/2558)
4. สอบราคาซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 21/2558)
5. สอบาราคาซื้อรูปปั้นช้าง จำนวน 4 ตัว (เลขที่ 22/2558)
6. สอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (เลขที่ 23/2558)
7. สอบราคาซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 6 ตัว (เลขที่ 24/2558)
8. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) (เลขที่ 25/2558)

พฤศจิกายน 57 1. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 6/2558)
2. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 7/2558)
3. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 8/2558)
4. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 9/2558)
5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง (ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก (เลขที่ 10/2558)
6. สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน ครั้งที่ 2 (เลขที่ 11/2558)
7. ประมูลจ้างก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษวัดหนองบัว (เลขที 13/2558)
8. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ครั้งที่ 2 (เลขที 14/2558)
9. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ครั้งที่ 2 (เลขที 15/2558)
10. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ครั้งที่ 2 (เลขที 16/2558)
11. ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ครั้งที่ 2 (เลขที 17/2558)
ตุลาคม 2557 1. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามหญ้า เกาะกลางถนนเทพโยธี (เลขที่ 1/2558)
2. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะห้วยม่วง (เลขที่ 2/2558)
3. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องสุขาทุ่งศรีเมือง (เลขที่ 3/2558)
4. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบศาลหลักเมือง(ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก) (เลขที่ 4/2558)
 5. สอบราคาจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน จำนวน 4 เส้นทาง (เลขที่ 5/2558)
กันยายน 2557 1.  สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่ 41/2557)
2.  สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่ 42/2557)
3.  สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทาสี จำนวน 8 รายการ (เลขที่ 43/2557)
4.  สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายสะพายไหล่ข้าง จำนวน 2 เครื่อง (เลขที่ 44/2557)
5.  สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานด้านการจราจร จำนวน 13 รายการ (เลขที่ 45/2557)
6.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่าง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 46/2557)
7.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 47/2557)
8.  สอบาราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เลขที่ 48/2557)
9.  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ (เลขที่ 49/2557)
10. สอบราคาซื้อยาง MC 70 (เลขที่ 50/2557)

11. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนยุทธภัณฑ์ (ข้างบ้านเลขที่ 18) (เลขที่ 51/2557)

12. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 215) (เลขที่ 52/2557) 
13. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 53/2557) 
14. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 8) (เลขที่ 54/2557)
15. สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชะานี จำนวน 100 ป้าย (เลขที่ 55/2557)
16. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 20 (ข้างบ้านเลขที่ 59) (เลขที่ 56/2557)
17. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คลล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพาใน (ข้างบ้านเลขที่ 403) (เลขที่ 57/2557)
18. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนราชบุตร (ข้างบ้านเลขที่ 20/7) (เลขที่ 58/2557)
19. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนหลวง (ข้างบ้านเลขที่ 267) (เลขที่ 59/2557)
20. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาล (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนอุปลีสาน) ฝั่งตรงข้ามวัดแจ้ง (เลขที่ 60/2557)
21. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 61/2557)
22. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เลขที่ 62/2557)
23. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 63/2557)
24. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพรหมราช - ถนนพิชิตรังสรรค์) (เลขที่ 64/2557)
25. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) (เลขที่ 65/2557)
26. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 66/2557)
27. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 2 และ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว (เลขที่ 67/2557)
28. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (เลขที่ 68/2557)
29. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เลขที่ 69/2557)
30. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เลขที่ 70/2557)
31. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องครัว โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (เลขที่ 71/2557)
32. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพานอก (ข้างบ้านเลขที่ 74/16) (เลขที่ 72/2557)
33. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ (ช่วงถนนหลวง-ถนนเทพโยธี) (เลขที่ 73/2557)
34. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร ป 1 ช ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านก้านเหลือง (เลขที่ 74/2557)
35. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง (เลขที่ 75/2557)
36. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสวัสดิการคม (เลขที่ 76/2557)
37. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 77/2557)
38. ยกเลิก ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสายสะพายไหล่ข้าง (เลขที่ 78/2557)
กรกฎาคม 2557 1. สอบราคาซื้อผ้าใบเต็นท์ ขนาด 5x9 ม. จำนวน 50 ผืน (เลขที่ 40/2557)
มิถุนายน 2557 1. สอบราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เลขที่ 35/2557)
2. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (เลขที่ 36/2557)
3. สอบราคาซื้อถังขยะ ชนิดคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ถัง (เลขที่ 37/2557)
4. สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 500 ใบ (เลขที่ 38/2557)
5. สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี (เลขที่ 39/2557)
พฤษภาคม 2557 1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นกลางแจ้งสนามเด็กเล่น จำนวน 5 รายการ (เลขที่ 27/2557)
2. สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (เลขที่  28/2557)
3. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดมหาวนาราม (เลขที่ 29/2557)
4. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (เลขที่ 30/2557)
5. สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอบ และวัสดุุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เลขที่ 31/2557)
6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (เลขที่ 32/2557)
7. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนราชบุตร-ถนนหลวง) และถนนยุทธภัณฑ์ (ช่วงถนนศรีณรงค์-ถนนเขื่อนธานี) เลขที่ 33/2557
8. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำถนนพรมหมราช (ช่วงถนนอุปราช-ถนนหลวง) เลขที่ 34/2557
9. สอบราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (ฉบับที่ 1/2557)

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2193557
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
179
1197
5197
2169611
9911
59149
2193557

Your IP: 3.227.251.94
2023-06-08 02:42