Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     จำนวน   22 โครงการ 18,990,300
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 17,990,300
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 23 776,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 245) 377,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนเจริญราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่ 97) 220,000
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสมเด็จ (ข้างบ้านเลขที่ 80) 177,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนนครบาล (ข้างบ้านเลขที่ 60) 300,000
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยพโลชัย 9 (ข้างบ้านเลขที่ 12/2) 94,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโพธิ์ทอง 874,000
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 (ข้างบ้านเลขที่ 18) 340,000
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพโลชัย 9.1 930,000
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 299/29) 379,000
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 10 190,000
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 7 1,069,300
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุปลีสาน 2 904,000
14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอุปราช (ช่วงถนนเขื่อนธานี - ถนนศรีณรงค์) ถนนศรีณรงค์ 1,249,500
  (ช่วงถนนอุปราช - ถนนสุปัฎน์) และถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนอุปราช - ถนนสุปัฎน์)  
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุปลีสาน (ข้างบ้านเลขที่ 29) 158,000
16 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 418,000
17 โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้ำ คสล. ซอยเขื่อนธานี 3 535,000
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 17 3,714,500
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพรหมราช (ข้างบ้านเลขที่ 572) 548,000
20 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,250,000
21 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าตลาดสดเทศบาล 5 487,000
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 1,000,000
22 โครงการปรับปรุงระบบจราจร 1,000,000
  2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ     จำนวน 3 โครงการ 230,000
         แนวทางการพัฒนา   การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน 100,000
1 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 100,000
      แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 130,000
2 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000
3 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
  3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน 7   โครงการ 17,467,000
     แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 220,000
1 โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 70,000
2 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ 50,000
3 โครงการรักษ์แม่มูล 100,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย 300,000
4 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือน 30,000
5 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ 30,000
6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น 240,000
     แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 16,947,000
7 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 16,947,000
  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                          จำนวน 61   โครงการ 102,375,300
      แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 20,000
     ของประชาชน  
1 โครงการพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000
      แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 300,000
2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประเภทจัดตั้ง 300,000
      แนวทางการพัฒนา   จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 260,000
3 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
4 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
5 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000
     แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็ง 755,000
     ของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  
6 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000
7 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดเทอม 100,000
8 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 575,000
9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 30,000
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 4,698,200
10 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000
11 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 200,000
12 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 50,000
13 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,158,200
14 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 1,590,000
15 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
16 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 200,000
17 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 50,000
18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 200,000
       แนวทางการพัฒนา   จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 2,550,000
19 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 2,550,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 400,000
20 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000
21 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 100,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียนการสอน 9,046,500
     และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
22 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 450,000
23 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,477,500
24 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 100,000
25 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL ระบบ WiFi 84,000
26 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 5,000,000
27 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 50,000
28 โครงการบัณฑิตน้อย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม) 20,000
29 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
30 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา 1,150,000
31 โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล 175,000
32 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000
33 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 50,000
34 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง 50,000
35 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย 70,000
  (โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล)  
36 โครงการจัดกิจกรรมงานมหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว 100,000
37 โครงการหนูน้อยฟันสวย (โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) 20,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 76,615,600
38 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 24,552,000
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสังกัด สพฐ.  
39 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 51,943,600
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด สพฐ. และสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน  
40 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000
41 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 100,000
     แนวทางการพัฒนา   จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 250,000
42 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 250,000
     
     แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 4,050,000
43 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000
44 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000
45 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 1,000,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา 710,000
46 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 600,000
47 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 100,000
48 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ 10,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง 60,000
     การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
49 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 10,000
50 โครงการประชุมชุมชน 50,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 400,000
51 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 150,000
52 โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (ฐปฐ.) 250,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 1,660,000
53 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 100,000
55 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 500,000
56 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 160,000
57 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600,000
58 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 600,000
59 โครงการถนนเด็กเดิน 100,000
60 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
61 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 200,000
  5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน 33   โครงการ 41,540,900
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 9,900
1 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองสมานฉันท์อุบลฮักแพง 9,900
  ปี พ.ศ.2558  
     แนวทางการพัฒน   ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 200,000
2 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
3 โครงการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาล 50,000
  และลูกจ้างประจำ  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านความสะอาด 50,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 34,483,400
5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล 1,392,500
6 โครงการจัดหาครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า 120,000
7 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการคลัง 36,500
8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 9,900
9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 739,500
10 โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 900,000
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 470,000
12 โครงการก่อสร้างห้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 300,000
13 โครงการก่อสร้างรั้วสวน 11 ไร่ ด้านทิศตะวันออก 276,000
14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 122,400
15 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,000,000
16 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 300,000
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 150,000
18 โครงการรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 200,000
19 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1,017,000
20 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโปงลาง (โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว) 100,000
21 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 100,000
22 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 135,000
23 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 50,000
24 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 10,328,000
25 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 5,958,000
26 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 8,978,600
27 โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,800,000
     แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 6,627,600
28 โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 5,345,100
29 โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 6 1,282,500
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น 220,000
30 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ 50,000
  ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558  
31 โครงการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานกาชาดประจำปี "รับตะวันใหม่ ก่อนใครในสยาม" 20,000
  จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558  
32 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 50,000
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
  รวมทั้งสิ้น 126 โครงการ 180,603,500

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครอุบลราชธานี (หน่วยงานอื่น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
(บาท)
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   จำนวน 8   โครงการ 167,500,000  
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 167,500,000  
1 โครงการงานบูรณะทางแอสฟัลต์ 12,000,000 - แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
2 โครงการงานบูรณะทางหลวงสายหลัก 25,300,000 - แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
3 โครงการงานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน 13,000,000 - แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
4 โครงการกิจกรรมลาดยางทางหลวง 10,000,000 - แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1
5 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 79,200,000 - สำนักงานโยธาธิการฯ
6 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ/ขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี 20,000,000 - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ
  ช่วงถนนนิคมสายกลาง -ถนนอุปราช    
7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยสุขาสงเคราะห์ 4 3,000,000 - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ
8 โครงการปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนสุขาสงเคราห์ 5,000,000 - การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลฯ
  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  75,000  
       จำนวน 1   โครงการ    
         แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 75,000  
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 75,000 - สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ
  แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน    
  รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ 167,575,000  


ข้อมูลโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2170656
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
450
595
1045
2150793
46159
41047
2170656

Your IP: 18.207.240.77
2023-05-29 09:17