Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวโอนย้าย / สอบคัดเลือก / ประชาสัมพันธ์  2561

เดือนมิถุนายน

1. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 3 ตำแหน่ง

2. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พศ.2561 จำนวน 3 ตำแหน่ง

3. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เดือนพฤษภาคม

1. ศูนย์บริการพยาบาท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ  รับสมัครตั้งแต่วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 2 ก.ค - 30 ก.ย 61 (เรียนเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์)

2. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดหลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561

3. เทศบาลตำบลสันพระเนตร ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

4. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 

5. เทศบาลตำบลคำขวาง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างจำนวน 1 ตำแหน่ง

6. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าร้าชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จำนวน 1 อัตรา

 ข่าวโอนย้าย/สอบคัดเลือก/ประชาสัมพันธ์ 2560

เดือนธันวาคม

1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ประกาศรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริการที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 และการการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

เดือนสิงหาคม

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ จำนวน 4 ตำแหน่ง
2. เทศบาลตำบลเขมราฐ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง
3. เทศบาลตำบลนาเยีย รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จะนวน 1 ตำแหน่ง
5. เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 8 ตำแหน่ง

 เดือนมีนาคม

1. เทศบาลตำบลอุบล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(แก้ไขเพิ่มเติม) จำนวน 4 ตำแหน่ง
2. เทศบาลตำบลท่าลี่ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง
3. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 9 ตำแหน่ง
4. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 15 ตำแหน่ง
5. เทศบาลตำบลเขมราฐ ยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง

   เดือนมกราคม

1. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนการโยธา จำนวน 1 ตำแหน่ง

ข่าวโอนย้าย/สอบคัดเลือก/ประชาสัมพันธ์ 2559

   เดือนธันวาคม

1. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศแก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศแก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานครู ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
3. ประกาศ ผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
5. เทศบาลตำบลอุบล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
6. เทศบาลเมืองชุมแสง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
7. เทศบาลเมืองอ่างทอง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง
8. เทศบาลนครระยอง รับโอนพนักเทศบาล จำนวน 1 อัตรา 
9. เทศบาลตำบลแสนสุข รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง
10. เทศบาลนครตรัง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร จำนวน 7 ตำแหน่ง
11. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
12. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี

   เดือนพฤศจิกายน

1. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง
3. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศเลื่อนการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศเลื่อนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

   เดือนตุลาคม

1. เทศบาลเมืองน่าน รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวนการสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

   เดือนกันยายน

1. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผุู้ผ่านการคัดเลือก

2. เทศบาลตำบลพนา รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 9 ตำแหน่ง

3. เทศบาลนครอุบลราชธานี คำสั่งการย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ

4. เทศบาลนครอุบลราชธานี คำสั่งการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

5. เทศบาลนครอุบลราชธานี คำสั่งการย้ายพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้สายงานผู้ปฏิบัติ

6. เทศบาลตำบลนากลาง รับโอนพนักงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง

   เดือนกรกฎาคม

1. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี

2. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประกาศยกเลิก)

   เดือนมิถุนายน

1. เทศบาลนครสมุทรปราการ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งผู้บริหาร

   เดือนมกราคม

1. เทศบาลตำบลหนองแค สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ข่าวโอนย้าย/สอบคัดเลือก/ประชาสัมพันธ์ 2558

เดือนธันวาคม

  1. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกรณีให้ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นไปราชการแห่งอื่น เป็นการชั่วคราว
  2. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล
  3. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกรณีให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปช่วยราชการแห่งอื่น เป็นการชั่วคราว
  4. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มติที่ประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  5. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งมติคณะกรรมการพนักงนเทศบาลจังหวัดอุบลราชะานี ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เดือนพฤศจิกายน

  1. เทศบาลตำบลตามสุม รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง
  2. เทศบาลเมืองปากช่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ตำแหน่ง
  3. เทศบาลเมืองมาบตาพุด สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง จำนวน 15 ตำแหน่ง
  4. เทศบาลนครอุบลราชธานี คำสั่งให้โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ที่ 914/2558
  5. เทศบาลนครอุบลราชธานี คำสั่งให้โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ที่ 915/2558

เดือนตุลาคม

  1. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
  2. เทศบาลนครอุบลราชธานี คำสั่งการย้ายพนักงานเทศบาลสามัญ ที่ 805/2558
  3. เทศบาลนครอุบลราชธานี คำสั่งให้โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ที่ 804/2558
  4. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 1 ตำแหน่ง

เดือนกันยายน

  1. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. เทศบาลนครอุบลราชธานี คำสั่้งการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 4 ตำแหน่ง
  3. เทศบาลตำบลป่าติ้ว รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 6 ตำแหน่ง
  4. เทศบาลนครสมุทรสาคร รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งผู้ปฏิบัติ จำนวน 25 ตำแหน่ง
  5. สำนักงานประกันสังคม การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
  6. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

เดือนสิงหาคม

  1. สำน้กงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. เทศบาลตำบลบางเมือง รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง
  3. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค้ดเลือกเพื่อแต่งตั้งในระดับที่สุงขึ้นตำแหน่งผุ้บริหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง

 

เดือนกรกฎาคม

  1. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. เทศบาลนครสงขลา รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 11 ตำแหน่ง
  3. เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
  4. เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง
  5. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง
  6. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558
  7. เทศบาลนครตรัง รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

เดือนมิถุนายน

  1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. เทศบาลตำบลตาลสุม รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
  3. เทศบาลตำบลเขมราฐ ผลสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
  4. เทศบาลตำบลเขมราฐ ผลการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง
  5. เทศบาลตำบลขุนหาญ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง
  6. เทศบาลตำบลขุนหาญ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  7. เทศบาลตำบลปทุม ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

 เดือนพฤษภาคม

  1. เทศบาลตำบลเทพวงศา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  2. เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  3. เทศบาลเมืองอุทัยธานี รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
  4. เทศบาลตำบลกุยบุรี รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง

เดือนเมษายน

  1. เทศบาลตำบลนากลาง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง
  2. เทศบาลตำบลนากลาง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 13 ตำแหน่ง
  3. เทศบาลตำบลเทพวงศา รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 2 ตำแหน่ง
  4. เทศบาลตำบลเขมราฐ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
  5. เทศบาลตำบลขามใหญ่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง
  6. เทศบาลตำบลนครชัยศรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ตำแหน่ง
  7. เทศบาลตำบลนาเยีย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง
  8. เทศบาลตำบลสีวิเชียร รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
  9. เทศบาลตำบลปทุม รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 ตำแหน่ง
  10. เทศบาลตำบลโพนงาม รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
 11. เทศบาลตำบลบุณฑริก รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 12. เทศบาลตำบลบ้านนา รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
 13. เทศบาลนครตรัง สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง
 14. เทศบาลตำบลบ้านเพ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
 15. เทศบาลนครสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
 16. เมืองพัทยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการฯ ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง
 17. เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง
 18. เทศบาลเมืองสีคิ้ว รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
 19. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง
 20. เทศบาลตำบลเทพวงศา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 ตำแหน่ง

เดือนมีนาคม

  1. เทศบาลตำบลม่วงหวาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่าง
  2. เทศบาลตำบลสีวิเชียร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร
  3. เทศบาลตำบลปทุม ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  4. เทศบาลตำบลช่องเม็ก ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

เดือนกุมภาพันธ์

  1. เทศบาลตำบลตามสุม รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2.เทศบาลตำบลแพงใหญ่ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 ตำแหน่ง
  3.เทศบาลตำบลห้วยยาง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 8 ตำแหน่ง
  4เทศบาลตำบลบ้านเพ รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 20 ตำแหน่ง
  5เทศบาลตำบลแสนสุข รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 8 ตำแหน่ง
  6.เทศบาลตำบลปทุม รับสมัครบุคคลเพื่อนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง
  7.เทศบาลตำบลช่องเม็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
  8. เทศบาลพระนครศรีอยุธยา รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง

เดือนมกราคม

1. เทศบาลตำบลนากลาง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน 4 ตำแหน่ง
2. เทศบาลเมืองตราด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. เทศบาลตำบลท่าสะอาด ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. เทศบาลเมืองสามพราน รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. เทศบาลเมืองป่าตอง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  จำนวน 47 ตำแหน่ง
6. เทศบาลตำบลนาเยีย รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน 8 ตำแหน่ง
7. เทศบาลนครสมุทรปราสาคร รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน 3 ตำแหน่ง
8. เทศบาลตำบลน้ำยืน รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  จำนวน 4 ตำแหน่ง
9. เทศบาลตำบลน้ำยืน รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  จำนวน 1 ตำแหน่ง
10เทศบาลตำบลทับสะแก รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  จำนวน 1 ตำแหน่ง
11.เทศบาลตำบลเขื่องใน รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  จำนวน 3 ตำแหน่ง
12. เทศบาลนครแหลมฉบัง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  จำนวน 4 ตำแหน่ง
13. เทศบาลตำบลโพนงาม รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  จำนวน 2 ตำแหน่ง
14. เทศบาลตำบลพนา รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน 6 ตำแหน่ง
15. เทศบาลตำบลนาเยีย รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน 9 ตำแหน่ง
16. เทศบาลตำบลบ้านเพ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  จำนวน 4 ตำแหน่ง

                                    ข่าวโอนย้าย 2557

เดือนธันวาคม

  1. เทศบาลตำบลบ้านนา รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน 11 ตำแหน่ง

  2. เทศบาลตำบลปทุม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปทุม จำนวน 2 ตำแหน่ง

  3. เทศบาลเมืองศรีราชา รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง

  4. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ (เงินโบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557

  5. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหารของเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง

   6. เทศบาลนครรังสิต รับโอนข้าราชการดำรงตำแหน่งทันตสาธารณสุข ระดับ2-4/5 จำนวน 2 ตำแหน่ง

   7. เทศบาลตำบลปทุม ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร

   8. เทศบาลตำบลคลองโยง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง

   9. เมืองพัทยา รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่่นหรือข้าราชการประเภทอื่นไปแต่งตั้งเป็นพนักงานเมืองพัทยา จำนวน 28 ตำแหน่ง

   10. เทศบาลเมืองชะอำ ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล

เดือนพฤศจิกายน

  1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน 9 ตำแหน่ง

  2. เทศบาลตำบลขุนแก้ว ประกาศคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ตำแหน่ง

  3. เทศบาลนครสมุทรสาคร รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 ตำแหน่ง 

  4. เทศบาลตำบลบ้านนา รับสมุัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

  5. เทศบาลตำบลวิชิต รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 18 ตำแหน่ง

  6. เทศบาลตำบลนากลาง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 15 ตำแหน่ง

  7. เทศบาลตำบลนากลาง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 7 ตำแหน่ง

  8. เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

  9. เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง

  10. เทศบาลตำบลทับสะแก รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต้งแต่งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

  11เทศบาลเมืองอ่างทอง รับโอนพนักงานเทศบาลสายผู้ปฏิบัติ จำนวน 6 ตำแหน่ง

  12เทศบาลตำบลแสนสุข รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 8 ตำแหน่ง

  13. เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่างในระดับที่สูงขึัน สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง

เดือนตุลาคม

  1. เทศบาลเมืองปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งพนักงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

    2. เทศบาลตำบลนาแกรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

    3. เทศบาลตำบลบางใหญ่รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 8 ตำแหน่ง

    4. เทศบาลตำบลปทุมรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานงานจ้างทั่วไป

    5. เทศบาลตำบลนาแกรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

    6. เทศบาลนครอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

    7. เทศบาลตำบลปทุม รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

เดือนกันยายน

  1. ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลขุนหาญ จำนวน 3 ตำแหน่ง

เดือนสิงหาคม

  1. การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

เดือนมกราคม

  1. รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 10 ตำแหน่ง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2395797
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
515
1127
11853
2376157
33935
71610
2395797

Your IP: 34.204.172.188
2023-09-27 12:28