Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ/งบประมาณ
ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลนครอุบลราชธานี
(งบเทศบาล)

     
ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     จำนวน 16 โครงการ     19,561,000
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 13,561,000
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 8) 248,000
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยชยางกูร 20 (ข้างบ้านเลขที่ 59) 100,000
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนหลวง (ข้างบ้านเลขที่ 267) 259,000
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนยุทธภัณฑ์ (ข้างบ้านเลขที่ 18) 145,000
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนราชบุตร (ข้างบ้านเลขที่ 20/7) 161,000
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 215) 181,000
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพาใน (ข้างบ้านเลขที่ 403) 114,000
8 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพรหมราช - ถนนพิชิตรังสรรค์) 1,345,000
9 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาล (ช่วงถนนสรรพสิทธิ์ - ถนนอุปลีสาน) ฝั่งตรงข้ามวัดแจ้ง 290,000
10 โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนพลแพน (ช่วงถนนอุปลีสาน - ถนนสรรพสิทธิ์) 297,000
11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำสาธารณะ (ช่วงถนนหลวง - ถนนเทพโยธี) 1,125,000
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนบูรพานอก (ข้างบ้านเลขที่ 74/16) 1,346,000
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 (ข้างซอยชยางกูร 4 - ซอยชยางกูร 12) 4,750,000
14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ 3,200,000
      แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบจราจร 6,000,000
15 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5,000,000
16 โครงการปรับปรุงระบบจราจร 1,000,000
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ     จำนวน 6 โครงการ 510,000
      แนวทางการพัฒนา   การแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของประชาชน 250,000
1 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 100,000
2 โครงการ " บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC " 100,000
3 โครงการประกวดผักสวนครัวรั้วกินได้ (ตามโครงการพระราชดำริ) 50,000
      แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการให้บริการ 260,000
4 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000
5 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 30,000
6 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน 2   โครงการ 1,280,000
     แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 240,000
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น              240,000
     แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1,040,000
2 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี            1,040,000
  4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              จำนวน 61 โครงการ 102,842,200
     
         แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 50,000
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเทศบาล 50,000
      แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000
2 โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงานสังกัดเทศบาลฯ 100,000
      แนวทางการพัฒนา จัดระเบียบชุมชนในการสร้างความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 500,000
3 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 100,000
4 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 100,000
5 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 100,000
6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจและทัศนศึกษาดูงาน 100,000
7 โครงการอบรมจราจรแก่เยาวชนและประชาชน 100,000
     แนวทางการพัฒนา รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความเข้มแข็ง 1,005,000
     ของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  
8 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 800,000
9 โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000
10 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 175,000
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และให้ความรู้แก่ประชาชน 8,313,200
11 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และทัศนศึกษาดูงาน 2,300,000
12 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม. 200,000
13 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 165,000
14 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 200,000
15 โครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,500,000
16 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 1,590,000
17 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข 100,000
18 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,158,200
19 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000
20 โครงการอบรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 50,000
       แนวทางการพัฒนา     จัดการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 3,300,000
21 โครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
22 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้มลพิษ 3,000,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 252,000
23 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 252,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6,700,000
24 โครงการอบรมผู้ปกครองพัฒนา IQ - EQ เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 60,000
25 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ "สานสัมพันธ์สายใยรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 80,000
26 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) 2,500,000
27 โครงการประกวดการผลิตสื่อการสอนของพนักงานครูเทศบาล 20,000
28 โครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ 20,000
29 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษา 1,150,000
30 โครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น 30,000
31 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 40,000
32 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                  100,000
33 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000
34 โครงการหนูน้อยฟันสวย โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 30,000
35 โครงการเข้าค่าย Day Camp โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 50,000
36 โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 50,000
37 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 50,000
38 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง 800,000
39 โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 1,650,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา 74,339,000
40 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, สังกัด สพฐ.,สังกัดกรมการศาสนา และสังกัดตำรวจตระเวณชายแดน 50,342,000
41 โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี, สังกัด สพฐ.,และสังกัดกรมศาสนา 23,887,000
42 โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 20,000
43 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 90,000
     แนวทางการพัฒนา   จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 100,000
44 โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
     แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมเอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 4,623,000
45 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 500,000
46 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 100,000
47 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,000,000
48 โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 23,000
49 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว 1,000,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา 10,000
50 โครงการพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล) 10,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย 1,250,000
51 โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 1,200,000
52 โครงการประชุมชุมชน                50,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 150,000
53 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 150,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 1,700,000
54 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
55 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 100,000
56 โครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 500,000
57 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000
58 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600,000
59 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 450,000
60 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 300,000
61 โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชน 150,000
  5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน 30   โครงการ 29,770,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 50,000
1 โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 350,000
2 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 100,000
3 โครงการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000
4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 200,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 28,575,500
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,000,000
6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักปลัดเทศบาล  5,000,000
7 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 560,000
8 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักการช่าง 6,951,000
9 โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาล 1,000,000
10 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองวิชาการและแผนงาน 322,700
11 โครงการติดตั้งม่านโค้งกั้นเตียงผู้ป่วยในห้องปฐมพยาบาล 15,000
12 โครงการจัดทำทางลาดสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการ 100,000
13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8,180,000
14 โครงการปรับปรุงพื้นห้องอาคารเรียนที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 614,000
15 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 600,000
16 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 250,000
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 320,000
18 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 80,000
19 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 235,000
20 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 9,500
21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังคม 38,300
22 โครงการปรับปรุงห้องกองสวัสดิการสังคม 300,000
     แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของท้องถิ่น 757,500
23 โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานกาชาดและงานปีใหม่ 100,000
24 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 10,000
25 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 50,000
26 โครงการรับเพื่อให้น้ำใจคนบ้านเฮา 100,000
27 โครงการจัดทำวารสารรายงานกิจการของเทศบาล 397,500
28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น 100,000
     แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงและพัฒนาระบบปฎิบัติงานและเครือข่ายเทคโนโลยี 36,000
29 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายในเทศบาล 36,000
     แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นภายในประเทศและต่างประเทศ 1,000
30 โครงการเทศบาลคู่มิตร (Municipal Partnerships Program) 1,000
  รวมทั้งสิ้น 115 โครงการ 153,963,200

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2171267
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
73
988
1656
2150793
46770
41047
2171267

Your IP: 35.172.111.47
2023-05-30 00:09