Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี (งบเทศบาล)

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    จำนวน  18 โครงการ     31,519,300  
       แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 31,519,300  
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตซอยธรรมวิถี 1 (ช่วงถนนธรรมวิถี - ถนนแจ้งสนิท) 4,648,000  
2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 9 3,100,000  
3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 12 1,616,000  
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาสงเคราะห์ (ซอยลาบบุญประเสริฐ) 578,000  
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนหลวง - ถนนราชวงศ์) 540,000  
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล-ตระการ 13 278,000  
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนชลประทาน-ท่าบ่อ (ข้างบ้านเลขที่ 89/4) 449,000  
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยข้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการออมทรัพย์ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 446,000  
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง 3 3,608,000  
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 255,000  
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1 4,797,000  
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม (ช่วงถนนเลียบแม่น้ำมูล - ชุมชนบุ่งกาแซว) 4,241,500  
13 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดกับถนนอุปลีสาน 956,300  
14 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนชยางกูรตัดกับถนนสุริยาตร์ 1,164,500  
15 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนอุปลีสานตัดกับถนนเทพโยธี 1,076,950  
16 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนศรีณรงค์ตัดกับถนนอุปราช 1,082,050  
17 โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอุปลีสานและถนนเทพโยธี (หน้าสนามบินนานาชาติ) 2,583,000  
18 โครงการจ่ายเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 100,000  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ      จำนวน  5  โครงการ 390,000  
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 210,000  
19 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 50,000  
20 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพอเพียง 160,000  
       
      แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 180,000  
21 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 100,000  
22 โครงการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี 30,000  
23 โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสาสืบสานตำนานเมืองอุบล 50,000  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     จำนวน  5  โครงการ 11,771,400  
      แผนงาน เคหะและชุมชน 7,727,500  
24 โครงการบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,112,000  
25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแสงสว่างโดยรอบศาลหลักเมือง 2,136,000  
26 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 3,429,500  
27 โครงการชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย 50,000  
       
      แผนงาน งบกลาง 4,043,900  
28 โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครอุบลราชธานี 4,043,900  
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง    จำนวน  74  โครงการ
    ของชุมชน
198,318,800  
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 4,890,000  
29 โครงการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000  
30 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์
600,000  
31 โครงการสนับสนุนการจัดงานของเทศบาล 60,000  
32 โครงการการจัดการเลือกตั้ง 4,000,000  
33 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 150,000  
34 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 30,000  
      แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 180,000  
35 โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง 50,000  
36 โครงการเทศกิจอาสาจราจร 30,000  
37 โครงการสายตรวจเพื่อชุมชน 30,000  
38 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 70,000  
       
      แผนงาน การศึกษา 97,997,700  
39 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 593,000  
40 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 100,000  
41 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ ADSL และระบบ WiFi  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 84,000  
42 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 3,750,000  
43 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 450,000  
44 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000  
45 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนทั่วไป) 11,245,500  
46 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 276,000  
47 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ  (เงินอุดหนุน) 748,000  
48 โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,000,000  
49 โครงการอบรมและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา 30,000  
50 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุของสำนักการศึกษา 30,000  
51 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
22,772,000  
52 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
50,172,000  
53 โครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี 100,000  
54 โครงการถนนเด็กเดิน 200,000  
55 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 500,000  
56 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 250,000  
57 โครงการอบรมลูกเสือจราจรแก่เยาวชน 60,000  
58 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 70,000  
59 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 50,000  
60 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"
สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
100,000  
61 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 200,000  
62 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 20,000  
63 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
50,000  
64 โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 500,000  
65 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ 100,000  
66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 30,000  
67 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000  
68 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 450,000  
69 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) 497,200  
70 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 80,000  
71 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
250,000  
72 โครงการจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างชาติและสอนทักษะพิเศษด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,190,000  
73 โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลนครอุบลราชธานี
700,000  
74 โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 100,000  
       
      แผนงาน สาธารณสุข 3,074,000  
75 โครงการรับบริจาคโลหิต 50,000  
76 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 103,600  
77 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 230,000  
78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (วัน อสม.) 230,000  
79 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  (เงินอุดหนุนทั่วไป)
20,400  
80 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
70,000  
81 โครงการควบคุมประชากรสุนัข - แมว และเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน 250,000  
82 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข  (เงินอุดหนุนทั่วไป) 2,120,000  
     
      แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000  
83 โครงการประชุมชุมชน 50,000  
84 โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว 20,000  
85 โครงการอบรมและพัฒนาความรู้งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 30,000  
86 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 30,000  
       
      แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,612,000  
87 โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 100,000  
88  โครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปทุมวรราชสุริยวงศ์และบวงสรวง 4 มุมเมือง 50,000  
89 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ แข่งเรือยาว และลอยกระทง 500,000  
90 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว 500,000  
91 โครงการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 1,000  
92 โครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 10,000  
93 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 50,000  
94 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 800,000  
95 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 400,000  
96 โครงการส่งเสริมการขายสินค้าตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) 1,000  
97 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ 200,000  
98 โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทำต้นเทียนและการจัดขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2,000,000  
       
      แผนงาน งบกลาง 87,435,100  
99 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) 2,601,100  
100 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 17,136,000  
101 โครงการสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 462,000  
102 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 67,236,000  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   จำนวน  22  โครงการ 8,211,750  
       
      แผนงาน บริหารงานทั่วไป 2,080,000  
103 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 250,000  
104 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี 70,000  
105 โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 50,000  
106 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 30,000  
107 โครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล 50,000  
108 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน 50,000  
109 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล 130,000  
110 โครงการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000  
111 โครงการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลนครอุบลราชธานี 200,000  
112 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1,000,000  
113 โครงการพัฒนาระบบ e-LAAS ของสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 150,000  
114 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเทศบาลนครอุบลราชธานี 50,000  
       
      แผนงาน การศึกษา 3,830,000  
115 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี (เงินอุดหนุนทั่วไป) 750,000  
116 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 255,000  
117 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 1,270,000  
118 โครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 470,000  
119 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 46,000  
120 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 349,000  
121 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 690,000  
       
      แผนงาน สาธารณสุข 2,281,750  
122 โครงการปรับปรุงตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2,281,750  
       
      แผนงาน การพาณิชย์ 20,000  
123 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 1) 10,000  
124 โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. (สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี 2) 10,000  
       
  รวมทั้งสิ้น  124  โครงการ 250,211,250  

 

 สรุปรายชื่อโครงการ  /งบประมาณ ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานอื่นๆ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)
     1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 6 โครงการ   62,953,008
     
1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) 10,360,008
2 โครงการซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 943,000
3 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1) 20,000,000
4 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมแม่น้ำมูล (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) 30,000,000
5 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมอุบลราชธานี-วารินชำราบ(ปรับปรุงครั้งที่ 3) (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) 50,000
6 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลฯ) 1,600,000
     2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 4 โครงการ     1,225,000
     
7 โครงการแข่งขันฟุตบอลและประชาชน (Prime Minister Cup) (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 400,000
8 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลระดับอำเภอ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 375,000
9 โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก) (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 250,000
10 โครงการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายผู้สูงอายุ (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลฯ) 200,000
     
  รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 64,178,008

 

ข้อมูลโดย ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน