Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
res 04
ส.อ.สมชาย  เดชะคำภู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
res 02
 ภากร  บ้านใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
งานธุรการ      
res 06 Clerk 28    
 ภิเษกศักดิ์  คำศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นายประยุทธ ร้อยมาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 Clerk 51  นางสุจิตต์ เสมอภาค นายเอื้อชาติ จันทร์โรจนานนท์  
 นายพ.ษ์ศิริ พุทธวัน
พนักงานขับรถยนต์
(ช่วยงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
 สุจิตต์  เสมอภาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอื้อชาติ  จันทร์โรจนานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
:: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ศูนย์มหานคร"
เวรผลัดที่ 1      
 ฐตวฒน คณาวรรณ  s 22    
 ฐิติวัฒน์ คณาวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ธาษิช ปาทานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
 03 นายอุทัย ผลรักษ์  04 นายอภิชัย คำเติม 05 นายยุทธณา จัมปะโสม 06 นายธงอมร พรมกลัดพะเนาว์
อุทัย  ผลรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 อภิชัย  คำเติม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 ยุทธนา  จัมปะโสม
พนักงานขับรถยนต์
ธงอมร  พรมกลัดพะเนาว์
พนักงานดับเพลิง
 07 นายวิรัตน์ อินทร์ศรี 08 นายชาญยุทธ บุญมี  09 นายนครินทร์ ทรงโสภา  10 นายอานนท์ สังขตะอำพน
 วิรัตน์  อินทรศรี
พนักงานดับเพลิง
ชาญยุทธ  บุญมี
พนักงานดับเพลิง
 นครินทร์ ทรงโสภา
พนักงานดับเพลิง
 อานนท์ สังขตะอำพน
พนักงานดับเพลิง
 11 นายนฤเบศร จันทร์หอม    13 นายกิตติ ปาวรีย์ 14 นายภานุพงษ์ คำเติม 
นฤเบศร จันทร์หอม
พนักงานดับเพลิง
ปรัชญา ศรีสังข์
พนักงานดับเพลิง
กิตติ ปาวรีย์
พนักงานดับเพลิง
ภานุพงศ์ คำเติม
พนักงานดับเพลิง
 15 นายโฆษิต สังกะเพศ  16 นายอานนท์ ศรีสุราช  17 นายเชาวลิต ขุนแก้ว  
โฆษิต สังกะเพศ
พนักงานดับเพลิง
อานนท์ ศรีสุราช
พนักงานดับเพลิง
เชาวลิต ขุนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
 
เวรผลัดที่ 2      
บรนทร เงาทอง      
 บุรินทร์ เงาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
res 09 res 18 04 นายเอกรินทร์ พันธ์บุตร 05 นายสุดใจ คำสา
สุวรรณ  นามพิทักษ์
ลูกจ้างประจำ
อนุชา  ทรงโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เอกรินทร์  พันธ์บุตร
พนักงานขับรถยนต์
สุดใจ  คำสา
พนักงานขับรถยนต์
 06 นายประยูร คำเติม  07 นายยศฐา พวงจำปา  08 นายเกียรติวัฒน์ คำสา 09 นายปริญญ์ หอธรรม 
ประยูร  คำเติม
พนักงานดับเพลิง
ยศฐา พวงจำปา
พนักงานดับเพลิง
เกียรติวัฒน์ คำสา
พนักงานดับเพลิง
 ปริญญ์ หอธรรม
พนักงานวิทยุ
 10 นายสุรชัย ยิ้มสมบูรณ์  11 นายธวัชชัย เจริญสุข  12 นายสุทธิพงศ์ สุทธิกุล  13 นายธัญพิสิษฐ์ เตชะพีระพัฒน์
สุรชัย ยิ้มสมบูรณ์
พนักงานดับเพลิง
ธวัชชัย เจริญสุข
พนักงานดับเพลิง
สุทธิพงศ์ สุทธิกุล
พนักงานดับเพลิง
ธัญพิสิษฐ์ เตชะพีระพัฒน์
พนักงานดับเพลิง
14 นายศราวุธ บุญมี   15 นายภาษิต เพียรชนะ  16 นายชาติชาย เยาว์บุบล  
ศราวุธ บุญมี
พนักงานดับเพลิง
ภาษิต เพียรชนะ
พนักงานดับเพลิง
ชาติชาย เยาว์ยุบล
พนักงานขับรถยนต์
 
:: สถานีดับเพลิงย่อยเฉลิมพระเกียรติ
เวรผลัดที่ 1      
นายกริชชัย พานิชเจริญ  นายปราโมทย์ วงศ์พิมพ์ นายธารา ศรีทอง นายสุรชัย คูณผล
 กริชชัย  พานิชเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 ปราโมทย์  วงศ์พิมพ์
พนักงานขับรถยนต์
 ธารา  ศรีทอง
พนักงานดับเพลิง
 สุรชัย  คูณผล
พนักงานดับเพลิง
เวรผลัดที่ 2      
res 11 นายณัฐพงษ์ รักษาสัตย์  นายทรงศักดิ์ หมื่นท้าว  นายศุภกิตติ กุดโต้ง
 ธีระพล  เลิศเสรี
ลูกจ้างประจำ
 ณัฐพงษ์  รักษาสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 ทรงศักดิ์  หมื่นท้าว
พนักงานดับเพลิง

 ศุภกิตติ กุดโต้ง
พนักงานดับเพลิง
:: สถานีดับเพลิงย่อยบูรพา
เวรผลัดที่ 1      
นายวิชาญ ขุนแก้ว  นายชัยพร ปัจฉาภาพ  นายอุเทน กล้าปราบ  นายประพาฬ โอชะกะ
 วิชาญ  ขุนแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
 ชัยพร  ปัจฉาภาพ
พนักงานดับเพลิง
 อุเทน  กล้าปราบ
พนักงานดับเพลิง
 ประพาฬ  โอชะกะ
พนักงานดับเพลิง
เวรผลัดที่ 2      
res 05 นายกิจอนงค์ ไชยดำ  นายประชันพร ถาวรเสถียร  res 45
จ.อ.เผ่าพงษ์  จิราพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
 กิจอนงค์  ไชยคำ
พนักงานดับเพลิง
 ประชันพร  ถาวรเสถียร
พนักงานดับเพลิง
 นันทวุฒิ  จงรักษ์
พนักงานดับเพลิง
       

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2183300
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3453
8653
13689
2150793
58803
41047
2183300

Your IP: 44.192.92.49
2023-05-31 20:38